Arhiiv

Istungid 2013-2015
 


 

Kullamaa Vallavolikogu  29. septembril 2017 istungi kokkuvõte


Tehti otsus ühinemislepingu kooskõlla viimiseks seadusega.
Määrati Kullamaa valla 2017. majandusaasta aruande  auditeerijaks osaühing AMC Audit. 
Nõustuti Keskkonnaameti  poolt geoloogilise uuringu loa andmisega Laiküla III uuringuruumis AS Torf.Kullamaa Vallavolikogu 25.08.2017 istungi kokkuvõte


Istung algas traditsiooniliselt ülevaatega õppeaastaks valmisoleku kohta Kullamaa Keskkoolis ja Kullamaa Lasteaias. Kehtestati uued sotsiaalteenuste korrad (koduteenuse kord ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord). Eelnõud on valminud Läänemaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti „Ühtlustatud hoolekandeteenused“ raames. Tehti otsus lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimiseks vallavalitsusele. Otsustati delegeerida omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded SA-le Lääne-Eesti Arenduskeskus (maavalitsuste likvideerimise protsess). Räägiti maakonna ühistranspordi edaspidisest korraldusest. Anti vallavalitsusele luba hangete korraldamiseks (täiendavad teede remondi ja mustkatte paigaldamise ehitustööd ja majandusosakonnale uue sõiduauto liisimine). Võeti vastu Kullamaa valla 2017.a I lisaeelarve.

Kullamaa Vallavolikogu  01.06.2017 istungi kokkuvõte


1. Nimetati KOV valimisteks LääneNigula valla valimiskomisjoni liikmed (ühinevate valdade vallasekretärid).
2. Kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja revisjoni kontrolli tulemused.
3. Kinnitati Kullamaa valla 2016.a. majandusaasta aruanne.
4. Otsustati osaleda lairiba kiire internetiühenduse projektis „Viimane miil“.
5. Kullamaa valla 25. aastapäev otsustati avaldada tunnust ning anda valla aukodaniku nimetus ja Kullamaa Suur Teeneterist Jüri Otile ning Kullamaa Teeneteristid Heldi Leidsalule, Meelis Välisele, Kersti Lipule, Ervin Rannikule, Tiia Topperile ja Ago Kirsipuule.

 


Kullamaa Vallavolikogu  5. mai 2017 istungi kokkuvõte


1. Muudeti kasutusvalduse lepinguid ja seati üks uus kasutusvaldus. 

- Üdruma seltsimaja kinnistule seatud kasutusvalduse tähtaja pikendamine

- Küla kinnistule seatud kasutusvalduse tähtaja pikendamine

- Apteegi kinnistule kasutusvalduse seadmine

2. Kinnitati Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arv, moodustati valimisringkond  ning määrati valimisringkonnas mandaatide arv
Kullamaa Vallavolikogu 07.04.2017 istungi kokkuvõte

Osa võtsid kõik 11 volikogu liiget.
- Seati isiklik kasutusõigus Imatra Elekter AS kasuks Kullamaa valla omandis olevale Ollimäe teele. Kasutusõiguse sisuks on  maakaabelliini paigaldamine ja edasine hooldus.
- Otsustati osaleda loodava sihtasutuse 'Lääne-Eesti Arenduskeskus' asutamises.
- Arutati 2017. aastal Kullamaa valla teedele tehtavaid investeeringuid ja võeti vastu otsus, millega antakse vallavalitsusele luba korraldada valla teede remondi teostamiseks vajalikud riigihanked. Otsuse lisana kinnitati teede investeeringute nimekiri 2017. aastaks.Kullamaa Vallavolikogu  03.03.2017 istungi kokkuvõte


- Kuulati infot ja arutati Kullamaa Valla 25. aastapäeva tähistamisese üle 19.-24. juunil 2017.
Tehti otsus Liivi seltsimaja kasutusvalduse lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta Liivi Naisseltsi avalduse alusel.
- Otsustati võtta 415 tuhat eurot laenu investeeringuteks.
- Anti  volitused Lääne-Nigula vallale taotluse esitamiseks Taebla lasteaiahoone rekonstrueerimiseks CO2 meetmest toetuse saamiseks.
- Tehti otsus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamise kohta Kullamaa Keskkoolis.
- Anti vallavalitsusele luba rahalise kohustuse võtmiseks kütusehankeks, Kullamaa Keskkooli küttepuudega varustamise hanke ja talvise teehoolduse hanke korraldamiseks.
- Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan 2017. aastaks.
- Vallavalitsus andis ülevaate kehtivatest lepingutest, kinnisvarast, teede munitsipaliseerimisest, senistest hajaasustuse programmidest.
-Vallavalitsus tutvustas ka esialgset nägemust 2017.aastaks planeeritud investeeringutest valla teedele.


Kullamaa Vallavolikogu võttis vastu 2017.a eelarve

 

Reedel, 27. jaanuaril 2017 toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu valla 2017.a. eelarve, mille põhitegevuse tulud on 1 434 155,00 eurot ja põhitegevuse kulud 1 433 494,00  eurot.  Toetusteks on planeeritud 99 435,00 eurot, personalikuludeks 841 345,00 eurot, majandamiskuludeks 464 714,00 eurot.  Eelarves on laenu summas 415 000 eurot. Laen on planeeritud investeeringuteks teede remonti ja haridusse.
Istungil otsustati veel isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra AS kasuks ning kinnitati volikogu- ja valitsuse liikmete tasu ja hüvitiste määrade muudatused ja vallavanema töötasu. Tasud tõusevad samas määras üldise palgafondi kasvuga valla eelarves, 5,5%.


Kullamaa Vallavolikogu  29.12.2016 istungil

 • Kinnitati Kullamaa valla 2016.a  lisaeelarve
 • Toimus Kullamaa valla 2017.a. eelarve I lugemine
 • Kehtestati maamaksumäärad 2017. aastaks
 • Määrati 2016.a majandusaasta auditeerijaks AMC Audit
 • Kinnitati Kullamaa valla arengukava muudatused


Kullamaa Vallavolikogu 16.12.2016 istungil

1. Kinnitati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisleping.
2. Otsustati, et ühinemislepingu kinnitamisest kuni haldusterritoriaalse muudatuse jõustumiseni peale kohalike valimisi oktoobris 2017 võivad ühinevad vallad võtta uusi lisakohustusi kehtiva eelarvestrateegiaga lubatud ulatuses.

3. Vallavanem Jüri Ott andis ülevaate Kullamaa valla osalustest äriühingutes, mittetulundusühingutes ja sihtasutustes.


Kullamaa Vallavolikogu 25.novembri istungil

1. Kinnitati elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused.

Küsitlusel osales 26 % Kullamaa valla vähemalt 16-aastastest elanikest (234 inimest 908-st).

Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdadega ühinemise poolt hääletas 118 isikut, ehk 50 % vastanutest, vastu  96 isikut, ehk 41 % vastanutest.
Märjamaa ja Vigala valdadega ühinemise poolt hääletas 110 isikut, ehk 47 % vastanutest, vastu  112  isikut, ehk 48 %  vastanutest.

2. Otsustati lõpetada Märjamaa  valla alustatud ühinemisläbirääkimised Märjamaa, Vigala ja Kullamaa valdade ühinemiseks.

Istungil viibisid külalistena Lääne maavanem Neeme Suur, Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Märjamaa vallavanem Villu Karu ja Vigala Vallavanem Priit Kärsna. Kõigile anti teise päevakorrapunkti all sõna. Kohal oli ka Lääne Elu, nende poolt kohe peale istungi lõppu uudislugu.

http://online.le.ee/2016/11/25/kullamaa-otsustas-jaada-laanemaa-koosseisu/

 


Kullamaa Vallavolikogu 11. novembri istungil

- Otsustati, et elanike arvamuse väljaselgitamisel Kullamaa valla haldusterritoriaalse korralduse ning piiride muutmise kohta formuleeritakse küsimus järgmiselt:

„Kas pooldate Kullamaa valla ühinemist?
 - Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdadega üheks omavalitsuseks (vastusevariantidega „jah“ ja „ei“).
- Märjamaa ja Vigala valdadega üheks omavalitsuseks? (vastusevariantidega „jah“ ja „ei“)“.

- Vaadati läbi Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja kinnitati selle kohta õiend.

- Vaadati läbi Märjamaa valla, Vigala valla ja Kullamaa valla ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja kinnitati selle kohta õiend.

- Otsustati osalemine projektis „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“  ja võeti vastavalt rahalisi kohustusi.

- Tehti otsus mittetulundusühingust Kullamaa Kihelkonnamuuseum välja astumise kohta.

- Kuulati Kullamaa valla 2016.a eelarve täitmise 10 kuu aruannet.

- Arutati  Kullamaa valla reservfondi kasutamise korra muutmist, muudatusi vastu ei võetud.

- Kuulati vallavalitsuse ettekannet "Hariduse teema haldusreformi valguses" (Kullamaa KK tulevik, info, arutelu)                               

- Kuulati vallavalitsuse infot ja arutleti kohapeal tõstatatud teemadel.

 
Kullamaa Vallavolikogu 30. septembri istungil


 • Otsustati, et  Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemise korral moodustatakse Kullamaa osavald.
 • Võeti vastu otsus Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu projekti  avalikustamisele suunamiseks.
 • Kinnitati muudatused volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus (Seoses komisjoni liikme Maret Lõhmuse surmaga kinnitati uueks komisjoni liikmeks abivallavanem Katrin Viks).


Kullamaa Vallavolikogu 9. septembri 2016 istungil


 • Kuulati presidendiks kandideeriva Allar Jõksi, kes on Kullamaa Keskkooli vilistlane,  tervitust volikogu liikmetele Skype vahendusel.
 • Kuulati maavanem Neeme Suure sõnavõttu teemal „Maakond peale haldusreformi“.
 • Otsustati esitada  Riigikohtule taotlus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks ja haldusreformi seaduse § 3, 3. peatükk (§-id 9-13) ja § 24 lg 1 põhiseadusvastasuse tõttu kehtetuks tunnistamiseks ning anti vastavad volitused  Advokaadibüroole Varul.
 • Otsustati, et  Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemise korral mooduustatakse Kullamaa osavald.
 • Võeti vastu otsus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja  Nõva valla ühinemislepingu projekti  avalikustamisele suunamiseks.
 • Kinnitati Kullamaa valla eelarvestrateegia muudatused.
 • Salajase hääletuse tulemusel valiti Kullamaa Vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse Einar Pärnpuu.
 • Kuulati Kullamaa Keskkooli direktori Meelis Välise ja Kullamaa Lasteaia direktor Imbi Posti ettekandeid õppeaasta alguse kohta õppeasutustes. Abivallavanem Heikki Salm andis ülevaade vallavalitsuse poolt läbi viidud hankemenetlustest.
 Kullamaa Vallavolikogu 16. juuni 2016 istungil


1.Anti kooskõlastus Lääne maakonnaplaneeringule
2. Otsustati nõustuda Märjamaa Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalsekorralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks
3. Otsustati lõpetada läbirääkimised Lihula vallaga (haldusreform)
4. Võeti vastu Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020
5. Kinnitati Revisjonikomisjoni aruanne, revisjoni kontrolli tulemused
6. Kinnitati Kullamaa valla 2015.a. majandusaasta aruanne
7. Anti Nõusolek jõe kallasraja tõkestamiseks seoses loomade karjatamisega


25.04.2016 istungil:


 • Toimus Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava eelnõu tutvustamine
 • Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks valla teede remondiks 2016. aastal
 • Tehti otsus Isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
 • Tutvuti kokkuvõtetega vallavalitsuse korraldatud haldusreformi rahvaküsitlusest

Küsitluse tulemused

Liitumise suund

Häälte arv

Põhja-Läänemaa suund

23

 

Lõuna-Läänemaa suund

30

Märjamaa suund

110

 

Vabatahtlikult mitte liituda

47


Toimunud rahvaküsitlus ei pretendeeri elanike arvamuse väljaselgitamisele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse mõistes, külla aga saavad vallavalitsus ja vallavolikogu arvestada sellega, kui esialgse arvamusega edasiste läbirääkimiste pidamisel. Esialgu jätkatakse kolmes suunas.


11.03.2016 toimunud istungil kuulati Lääne-Nigula Vallavolikogu aseesimees Andres Liiva ettekannet haldusreformi teemal ja Läänemaa Arenduskeskuse konsultant Anneli Rasu ettekannet sotsiaalhoolekande teenuste arenguprojektist.
Võeti vastus määrus Kullamaa Vallavolikogu määruste muutmiseks seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega.
Otsustati võtta laenu  250 000 eurot investeeringuteks (tänavalgustuse rajamiseks,  lasteaia hoone soojustamise projektiks ja teede remondiks).
Anti vallavalitsusele luba rahaliste kohustuste võtmiseks (mootorkütuse hange ja lasteaia hoone soojustus). 
Kinnitati revisjonikomisjoni 2016.a tööplaan.
Tehti otsus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamiseks Kullamaa Keskkoolis.
Võeti vastu 28 otsust maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta
(29 otsuse eelnõud, nendest 2 maaüksust – Kullapargi ja Luitemetsa, 6 Matsalu Veevärgi kasutuses oleva  rajatise alust maad – Kullamaa ja Üdruma biotiigid, Kullamaa,  Liivi ja Üdruma pumbamajad, Liivi reoveepuhasti, 21 teed).
Arutati A.Kirsipuu ettepaneku üle uuendada EV 100. sünnipäevaks Kullamaa Tobiase park. Vallavanem andis teada, et selles osas on mitmeid plaane ja töödega alustatakse juba sel suvel.
Arutati haldusreformi teemadel. Leiti, et vallavalitsusel tuleks läbi viia küsitlus e
lanike eelistuste esialgseks väljaselgitamiseks.14. jaanuaril 2016 toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu otsuse ettepaneku tegemiseks Haapsalu, Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva,  Ridala, Vormsi ja Märjamaa Vallavolikogudele läbirääkimiste alustamiseks ühise omavalitsuse moodustamise eesmärgil. Sellega tehti esimene samm suure Läänemaa valla moodustamise suunas, mis hõlmaks osaliselt ajaloolise Läänemaa piire.

Moodustati ka 9 liikmeline haldusreformi komisjon. Komisjoni esimeheks valiti volikogu esimees Einar Pärnpuu, liikmeteks nimetati Jüri Ott, Arvo Riisalu, Tenno Laanemets, Jaanus Ratas, Heikki Salm, Katrin Viks, Kersti Lipu, Lembitu Tverdjanski.Kullamaa Vallavolikogu võttis 18.12.2015 istungil vastu 2016.a. eelarve ja nõustus ühinemisläbirääkimistega.

Reedel, 18.detsembril toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu valla 2016.a. eelarve, mille põhitegevuse tulud on 1 305 226 eurot ja põhitegevuse kulud 1 305 147 eurot.  Toetusteks on planeeritud 75 777 eurot, personalikuludeks 775 665 eurot, majandamiskuludeks 426 705 eurot.

Istungil esines ettekandega haldusformist maavanem hr. Neeme Suur. Volikogu võttis vastu kolm haldusreformiteemalist otsust. Nõustuti läbirääkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Lääne-Nigula vallaga ja Lihula vallaga ning konsultatsioonide alustamisega Märjamaa vallaga.

18. detsembril toimunud istungil kehtestas volikogu veel maamaksu määrad 2016 aastaks, 2,5 %  maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandusmaal ja looduslikul rohumaa 2,0 %.   Võeti vastu ka 2015.a. lisaeelarve, mis kokkuvõtlikult täpsustas sihtotstarbelisi laekumisi, kinnitati audiitor, muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasusid ja hüvitiste määrasid.

15.10.2015

      

 • Kinnitati Kullamaa valla terviseprofiil

 • Kinnitati Kullamaa valla eelarvestrateegia

 • Otsustati Kullamaa vallale kuuluva kinnistu võõrandamine otsustuskorras
04.09.2015


 • Kuulati Kullamaa Keskkooli direktor Meelis Välise ettekannet uue õppeaasta algusest Kullamaa Keskkoolis. 

 • Kinnitati Kullamaa Vallavalitsuse uueks liikmeks Margus Miller (tagasiastunud Jaanus Allika asemel).

 • Toimus Kullamaa valla terviseprofiili I lugemine.

 • Toimus Kullamaa valla eelarvestrateegia muutmise I lugemine.

 • Tehti otsus arvamuse andmiseks kinnisasja omandamiseks juriidilise isiku poolt.

 • Arutati haldusreformi teemal (Vabariigi valitsuse kinnitatud tegevuskava).

 • Kuulati Vallavalitsuse infot ja arutati jooksvaid küsimusi. Võeti seisukoht, et maavanema 26.08.2015.a. korraldus nr 1-1/15/128 Lääne maakonna-planeeringu teemaplaneeringu "Harku_Lihula_Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" tuleks vaidlustada.


12.06.2015


 • Tehti otsus Lemmikkülas asuva Alema kinnistuga piirneva tee aluse maa reformimise kohta. Otsustati mitte taotleda Kullamaa valla munitsipaal-omandisse Lemmikküla külas, Alema tee alust maad, kuna selleks puudub avalik huvi.
 • Kinnitati Kullamaa valla kalmistu eeskirja muudatused ja esitleti Kullamaa valla uut kalmisturegistrit, mis peatselt avalikustatakse Kullamaa valla veebilehel
 • Kinnitati Kullamaa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
 • Kinnitati uued toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
 • Anti Kullamaa Keskkoolile luba kuue uue sülearvuti ostmiseks.
 • Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati revisjoni kontrolli tulemused.
 • Kinnitati Kullamaa valla 2014.a. majandusaasta aruanne.
 •  Arutati Kullametsa küla elanike ettepanekut teede remondi kohta. Võeti seisukoht toetada arengu- ja majanduskomisjoni otsust, et  sel aastal korrastatakse teetamm Kullametsa külas, nn Kullamaa kaare Sihimäe poolses osas.


Kullametsa küla elanike ühispöördumises tehti vallale ettepanekuid  teede remondiks, kruuskatte parandamiseks ja mustkatte alla viimiseks Kullametsa kaare teelõigul (bussipeatusest Sihimäele) ja Jõesilla-Kiimassilla lõigul. Tehti ettepanek ka teekraavi tegemiseks bussipeatusest jõeni, et vesi ei jookseks tee pealt ning juhiti tähelepanu ohtlikule pimedale kurvile perekond Alekandi maja juures.Kullamaa Vallavolikogu 10.04.2015 istung

1. Ettekandega esines Haapsalu Politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal
2. Kinnitati Kullamaa Lasteaia arengukava
3. Tehti otsus maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks ja sihtotstarbe määramiseks Liivi külas.
4. Tehti otsus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse  kasutamise kohta Kullamaa Keskkoolis
5. Toimus määruse "Kullamaa kalmistu eeskiri" muutmise 1 lugemine
6. Toimus määruse "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kullamaa vallas" 1 lugemine
7. Kuulati vallavalitsuse infot, küsimused -vastused.

 
Kullamaa Vallavolikogu 06.02.2015 istung

 • Valiti Rahvakohtuniku kandidaadiks Kullamaa Keskkooli õpetaja Varje Sild.
 • Võeti vastu otsus tunnustuse avaldamiseks iseseisvuspäeval. 
 • Moodustati jaoskonnakomisjon Riigikogu valimisteks
 • Kinnitati revisjonikomisjoni 2015.a. tööplaan.
 • Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks uue sõiduauti liisingulepingu sõlmimiseks.
 •  Otsustati taotleda munitsipaalomandisse 3,6 ha suurune Jaaniku maaüksus Koluvere külas. 

 


 

 

Kullamaa Vallavolikogu 12.12.2014 istung

1. Kehtestati maamaksumäärad 2015. aastaks

2. Toimus Kullamaa valla 2014.a I lisaeelarve I lugemine

3. Toimus Kullamaa valla 2015.a. eelarve I lugemine

4. Tehti otsus laenulepingu tingimuste muutmise kohta

5. Tehti otsus audiitori määramise kohta

6. Muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasu ja hüvitise määrasid

7. Määrati vallavanemale töötasu

8. Võeti vastu Kullamaa valla 2014.a. I lisaeelarve

9. Võeti vastu Kullamaa valla 2015.a. eelarve II

 

Volikogu määrused

Volikogu otsused

Protokollid 

Eelnõud


 

 Kullamaa Vallavolikogu 30.10 istung

1.Kinnitati Kullamaa valla põhimääruse muudatused
2.Kinnitati Kullamaa valla arengukava muudatused
3.Kinnitati Kullamaa Keskkooli arengukava

4.Otsustati mitte anda kooskõlastust Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“

5. Otsustati algatada Läänemaa kohaliku omavalitsuse üksuste ühise jäätmekava koostamine

 

Kullamaa Vallavolikogu  12.09.2014 istung

1. Võeti rahaline kohustus  kooli arvutiklassi uuendamiseks

2. Taotleti munitsipaalomandisse 4 teed (Silla kivitee, Karukoopa tee, Vaikna-Leila tee, Laiküla-Soo tee)

3. Muudeti volikogu 19.04.2013 otsust nr. 12 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramine“ muutmine (Jõe maaüksus Jõgisoo külas)

4. Kinnitati Vee-ettevõtjaks  kogu Kullamaa vallas AS Matsalu Veevärk

5. Toimus Kullamaa valla põhimääruse muutmise I lugemine

6. Toimus Kullamaa valla arengukava muutmise I lugemine

 

 

Kullamaa Vallavolikogu  09.06.2014 istung

1. Otsustati mitte anda kooskõlastust Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“, kuna  kooskõlastamiseks esitatud trassi asukoht läbib Kullamaa vallas kompaktse asustusega alasid ja alasid, mis on Kullamaa valla üldplaneeringu järgselt perspektiivsed elamu- ja tootmisalad, kus elab praktiliselt 85% Kullamaa valla elanikest. Eelpool nimetatud trass piiraks elamualade arendamist ning ettevõtlust. Samas on võimalik viia trass läbi praktiliselt asustamata ja väheväärtuslike alade, kasutades looduskaitseala (Marimetsa raba) minimaalselt. Mõistlik on lähtuda põhimõttest, et mida kaugemal on trassi asukoht kompaktsest asustusest ja kodudest, seda parem, selline lähenemine trassi valikule riivaks kõige vähem Kullamaa valla kodanike huvisid. Otsustati pakkuda välja alternatiivsed trassi asukohad Kullamaa vallas, mille puhul on kompaktse ala kasutamine minimaalne.
2. Kuulati ära Revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati revisjoni kontrolli tulemused.
3. Kinnitati Kullamaa valla 2013.a. majandusaasta aruanne.
4. Algatati Kullamaa valla arengukava muutmine. Muudatusettepanekuid arengukavasse saab esitada 1. oktoobrini.


 

Kullamaa Vallavolikogu  25.04.2014 istung

1. Kuulati politsei ettekannet.
2. Otsustati langetada Kullamaa vallale kuuluva Metskonna  kinnistu võõrandamise alghinda.

3. Võeti vastu Kullamaa Vallavolikogu ja Kullamaa Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.
4. Moodustati jaoskonnakomisjoni  Euroopa Parlamendi valimisteks 25.05.2014
5. Muudeti Kullamaa Keskkooli põhimäärust.
6. Tehti  otsus maa munitsipaalomandisse taotlemiseks, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramiseks (1 tee).
7. Võeti rahaline kohustus Hajaasustuse programmis osalemiseks.
8. Kuulati vallavalitsuse infot.

 

Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2014 istung

1.Kinnitati Kullamaa valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Otsustati jätkata kehtivas Kullamaa valla üldplaneeringus kavandatud eesmärkide elluviimist.
2.Kinnitati Kullamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
3.Kinnitati Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muudatused.
4.Kinnitati õpilaste sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord
5.Kinnitati Kullamaa valla kohalike maanteede ja avalikult kasutatavate erateede nimekirja muudatus.
6.Tehti kaks otsust maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta (valla teede munitsipaliseerimine).
7.Võeti vastu määrus Korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks.
8.Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (kooli küttepuud).
9.Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (talvine teede hooldus).
10.Anti vallavalitsusele luba  rahalise kohustuse võtmiseks (sõiduauto Fiat).
11.Kinnitati Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaan.

 

20.12.2013 istungil

 

1. Kehtestati maamaksumäärad 2014. aastaks -määrus 12

2. Otsustati muuta Metskonna kinnistu võõrandamise alghinda- otsus 13

3. Toimus Kullamaa valla 2013.a I lisaeelarve I lugemine

4. Toimus Kullamaa valla 2014.a. eelarve I lugemine

5. Muudeti Kullamaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu- otsus 14

6. Muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasu ja hüvitise määrasid- määrus 15

7. Määrati vallavanemale töötasu -otsus 16

8. Võeti vastu 2013.a. I lisaeelarve - määrus 17

9. Võeti vastu Kullamaa valla 2014.a. eelarve - määrus 18


 

22. 11. 2013 istungil:

1. Valiti volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed-otsus 5 

2. Nimetati esindaja Kullamaa Keskkooli hoolekogusse - otsus 6
3. Nimetati esindajad LOVL juhtorganitesse - otsus 7

4. Nimetati esindajad EMOL Maapäeva koosseisu - otsus 8

5. Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks -otsus 9

6. Määrati valla 2013.a majandusaasta auditeerijaks OÜ AMC Audit - otsus 10

7. Kinnitati volikogu alatiste komisjonide koosseisud - otsus 11

 

8. 11.2013 istungil:

1. Moodustati volikogu alatised komisjonid - otsus 2

2. Valiti vallavanemaks Jüri Ott - otsus 3

3. Kinnitati 5- liikmeline vallavalitsus, koosseisus Jüri Ott, Mai Jõevee, Virve Leht, Jaanus Allika, Aare Lauren - otsus 4

 

Kullamaa Vallavolikogu seitsmenda koosseisu esimene istung toimus reedel, 1. novembril 2013 a. algusega kell 13.00 Kullamaa vallamajas.
1. Kullamaa Vallavolikogu esimeheks valiti Einar Pärnpuu - VKO otsus 8
2. Kullamaa Vallavolikogu aseesimehe valiti Hannes Kuuser - otsus 1
3. Kuulati ära Kullamaa Vallavalitsuse lahkumispalve


13.09.2013 istungil:

1. Tehti otsus rahalise kohustuse võtmiseks hajaasustuse programmis osalemiseks.

2. Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (majandusosakonna auto).

3. Arvati Liivil asuv korter välja valla sotsiaalkorterite nimekirjast.

4. Moodustati jaoskonnakomisjon KOV valimisteks 20.10.2013.

5.Kinnitati Kullamaa valla eelarvestrateegia muudatused.

 

14. 06. 2013 istungil:

1.Kinnitati revisjoni kontrolli tulemused

2.Kinnitati Kullamaa valla 2012.a. majandusaasta aruanne

4.Määrati järgmise volikogu koosseisu liikmete arvuks 11

5.Moodustati 1 valimisringkond KOV valimisteks

6.Moodustati Kullamaa valla valimiskomisjon

 

19.04.2013 istungil:

1.Kinnitati Kullamaa vallavalitsuse palgajuhend.

2.Tunnistati kehtetuks volikogu määruse „Kullamaa Vallavalitsuse struktuur, teenistujate koosseis, palgamäärad ja palgatingimused“.

3.Kinnitati Kullamaa valla tunnustamise kord (uus redaktsioon).

4.Kinnitati Kullamaa valla kaevetööde eeskiri (uus redaktsioon).
5.Kinnitati Revisjonikomisjoni 2013. aasta tööplaan.

6.Võeti vastu 2 otsust Kullamaa valla teede munitsipaalomandisse taotlemiseks.

7.Võeti vastu otsus maa munitsipaalomandisse taotlemise, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramise kohta (Jõe elamu Jõgisool).

 

22.02 2013 istungil:
1.Kehtestati Kullamaa vallavalitsuse uued teenistuskohtade koosseisud.

2.Anti vallavalitsusele luba lepingu sõlmimiseks (kütusehange).

3.Toimus Kullamaa valla tunnustamise korra (UUS redaktsioon) esimene lugemine.

4.Võeti vastu kaks otsust Kullamaa valla teede munitsipaalomandisse taotlemise kohta.

5.Võeti vastu otsus Kullamaa valla asustusüksuste lahkmejoone muutmise kohta

6.Kuulati abivallavanema vastust volikogu liikme arupärimise kohta

 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles