Arhiiv

Istungid 2016
 


Kullamaa valla 2017.a eelarve eelnõu menetlus

 

http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=188856&tid=12514&desktop=1018


Kullamaa Vallavolikogu  29.12.2016 istungil

 • Kinnitati Kullamaa valla 2016.a  lisaeelarve
 • Toimus Kullamaa valla 2017.a. eelarve I lugemine
 • Kehtestati maamaksumäärad 2017. aastaks
 • Määrati 2016.a majandusaasta auditeerijaks AMC Audit
 • Kinnitati Kullamaa valla arengukava muudatused


Volikogu istungite protokollid

Volikogu määrused

Volikogu otsused


Eelnõud Kullamaa Vallavolikogu 16.12.2016 istungil

1. Kinnitati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisleping.
2. Otsustati, et ühinemislepingu kinnitamisest kuni haldusterritoriaalse muudatuse jõustumiseni peale kohalike valimisi oktoobris 2017 võivad ühinevad vallad võtta uusi lisakohustusi kehtiva eelarvestrateegiaga lubatud ulatuses.

3. Vallavanem Jüri Ott andis ülevaate Kullamaa valla osalustest äriühingutes, mittetulundusühingutes ja sihtasutustes.


Kullamaa Vallavolikogu 25.novembri istungil

1. Kinnitati elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused.

Küsitlusel osales 26 % Kullamaa valla vähemalt 16-aastastest elanikest (234 inimest 908-st).

Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdadega ühinemise poolt hääletas 118 isikut, ehk 50 % vastanutest, vastu  96 isikut, ehk 41 % vastanutest.
Märjamaa ja Vigala valdadega ühinemise poolt hääletas 110 isikut, ehk 47 % vastanutest, vastu  112  isikut, ehk 48 %  vastanutest.

2. Otsustati lõpetada Märjamaa  valla alustatud ühinemisläbirääkimised Märjamaa, Vigala ja Kullamaa valdade ühinemiseks.

Istungil viibisid külalistena Lääne maavanem Neeme Suur, Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Märjamaa vallavanem Villu Karu ja Vigala Vallavanem Priit Kärsna. Kõigile anti teise päevakorrapunkti all sõna. Kohal oli ka Lääne Elu, nende poolt kohe peale istungi lõppu uudislugu.

http://online.le.ee/2016/11/25/kullamaa-otsustas-jaada-laanemaa-koosseisu/

 Kullamaa Vallavolikogu 11. novembri istungil

- Otsustati, et elanike arvamuse väljaselgitamisel Kullamaa valla haldusterritoriaalse korralduse ning piiride muutmise kohta formuleeritakse küsimus järgmiselt:

„Kas pooldate Kullamaa valla ühinemist?
 - Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdadega üheks omavalitsuseks (vastusevariantidega „jah“ ja „ei“).
- Märjamaa ja Vigala valdadega üheks omavalitsuseks? (vastusevariantidega „jah“ ja „ei“)“.

- Vaadati läbi Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja kinnitati selle kohta õiend.

- Vaadati läbi Märjamaa valla, Vigala valla ja Kullamaa valla ühinemislepingule esitatud ettepanekud ja kinnitati selle kohta õiend.

- Otsustati osalemine projektis „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“  ja võeti vastavalt rahalisi kohustusi.

- Tehti otsus mittetulundusühingust Kullamaa Kihelkonnamuuseum välja astumise kohta.

- Kuulati Kullamaa valla 2016.a eelarve täitmise 10 kuu aruannet.

- Arutati  Kullamaa valla reservfondi kasutamise korra muutmist, muudatusi vastu ei võetud.

- Kuulati vallavalitsuse ettekannet "Hariduse teema haldusreformi valguses" (Kullamaa KK tulevik, info, arutelu)                               

- Kuulati vallavalitsuse infot ja arutleti kohapeal tõstatatud teemadel.

 
Kullamaa Vallavolikogu 30. septembri istungil


 • Otsustati, et  Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemise korral moodustatakse Kullamaa osavald.
 • Võeti vastu otsus Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu projekti  avalikustamisele suunamiseks.
 • Kinnitati muudatused volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus (Seoses komisjoni liikme Maret Lõhmuse surmaga kinnitati uueks komisjoni liikmeks abivallavanem Katrin Viks).


Kullamaa Vallavolikogu 9. septembri 2016 istungil


 • Kuulati presidendiks kandideeriva Allar Jõksi, kes on Kullamaa Keskkooli vilistlane,  tervitust volikogu liikmetele Skype vahendusel.
 • Kuulati maavanem Neeme Suure sõnavõttu teemal „Maakond peale haldusreformi“.
 • Otsustati esitada  Riigikohtule taotlus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks ja haldusreformi seaduse § 3, 3. peatükk (§-id 9-13) ja § 24 lg 1 põhiseadusvastasuse tõttu kehtetuks tunnistamiseks ning anti vastavad volitused  Advokaadibüroole Varul.
 • Otsustati, et  Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemise korral mooduustatakse Kullamaa osavald.
 • Võeti vastu otsus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja  Nõva valla ühinemislepingu projekti  avalikustamisele suunamiseks.
 • Kinnitati Kullamaa valla eelarvestrateegia muudatused.
 • Salajase hääletuse tulemusel valiti Kullamaa Vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse Einar Pärnpuu.
 • Kuulati Kullamaa Keskkooli direktori Meelis Välise ja Kullamaa Lasteaia direktor Imbi Posti ettekandeid õppeaasta alguse kohta õppeasutustes. Abivallavanem Heikki Salm andis ülevaade vallavalitsuse poolt läbi viidud hankemenetlustest.

Volikogu istungite protokollid

Volikogu määrused

Volikogu otsused

 

Eelnõud     Kullamaa Vallavolikogu 16. juuni 2016 istungil


1.Anti kooskõlastus Lääne maakonnaplaneeringule
2. Otsustati nõustuda Märjamaa Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalsekorralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks
3. Otsustati lõpetada läbirääkimised Lihula vallaga (haldusreform)
4. Võeti vastu Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016-2020
5. Kinnitati Revisjonikomisjoni aruanne, revisjoni kontrolli tulemused
6. Kinnitati Kullamaa valla 2015.a. majandusaasta aruanne
7. Anti Nõusolek jõe kallasraja tõkestamiseks seoses loomade karjatamisega
25.04.2016 istungil:


 • Toimus Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava eelnõu tutvustamine
 • Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks valla teede remondiks 2016. aastal
 • Tehti otsus Isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
 • Tutvuti kokkuvõtetega vallavalitsuse korraldatud haldusreformi rahvaküsitlusest

Küsitluse tulemused

Liitumise suund

Häälte arv

Põhja-Läänemaa suund

23

 

Lõuna-Läänemaa suund

30

Märjamaa suund

110

 

Vabatahtlikult mitte liituda

47


Toimunud rahvaküsitlus ei pretendeeri elanike arvamuse väljaselgitamisele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse mõistes, külla aga saavad vallavalitsus ja vallavolikogu arvestada sellega, kui esialgse arvamusega edasiste läbirääkimiste pidamisel. Esialgu jätkatakse kolmes suunas.

Volikogu istungite protokollid

Volikogu määrused

Volikogu otsused
11.03.2016 toimunud istungil kuulati Lääne-Nigula Vallavolikogu aseesimees Andres Liiva ettekannet haldusreformi teemal ja Läänemaa Arenduskeskuse konsultant Anneli Rasu ettekannet sotsiaalhoolekande teenuste arenguprojektist.
Võeti vastus määrus Kullamaa Vallavolikogu määruste muutmiseks seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega.
Otsustati võtta laenu  250 000 eurot investeeringuteks (tänavalgustuse rajamiseks,  lasteaia hoone soojustamise projektiks ja teede remondiks).
Anti vallavalitsusele luba rahaliste kohustuste võtmiseks (mootorkütuse hange ja lasteaia hoone soojustus). 
Kinnitati revisjonikomisjoni 2016.a tööplaan.
Tehti otsus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamiseks Kullamaa Keskkoolis.
Võeti vastu 28 otsust maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta
(29 otsuse eelnõud, nendest 2 maaüksust – Kullapargi ja Luitemetsa, 6 Matsalu Veevärgi kasutuses oleva  rajatise alust maad – Kullamaa ja Üdruma biotiigid, Kullamaa,  Liivi ja Üdruma pumbamajad, Liivi reoveepuhasti, 21 teed).
Arutati A.Kirsipuu ettepaneku üle uuendada EV 100. sünnipäevaks Kullamaa Tobiase park. Vallavanem andis teada, et selles osas on mitmeid plaane ja töödega alustatakse juba sel suvel.
Arutati haldusreformi teemadel. Leiti, et vallavalitsusel tuleks läbi viia küsitlus e
lanike eelistuste esialgseks väljaselgitamiseks.14. jaanuaril 2016 toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu otsuse ettepaneku tegemiseks Haapsalu, Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva,  Ridala, Vormsi ja Märjamaa Vallavolikogudele läbirääkimiste alustamiseks ühise omavalitsuse moodustamise eesmärgil. Sellega tehti esimene samm suure Läänemaa valla moodustamise suunas, mis hõlmaks osaliselt ajaloolise Läänemaa piire.

Moodustati ka 9 liikmeline haldusreformi komisjon. Komisjoni esimeheks valiti volikogu esimees Einar Pärnpuu, liikmeteks nimetati Jüri Ott, Arvo Riisalu, Tenno Laanemets, Jaanus Ratas, Heikki Salm, Katrin Viks, Kersti Lipu, Lembitu Tverdjanski. 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles