Arhiiv

Lastekaitse töö
 

 ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE

Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet. Andmekaitse põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist! Abivajavast lapsest võib teatada ja vajadusel edastada lapse abivajadusega seotud isikuandmeid lastekaitsespetsialistile ja politseile ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja teadmise ja nõusolekuta.

 

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teata:

Kullamaa Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Heidy Vaarask – tel. 56204344; 4724765, e-post heidy.vaarask@laanenigula.ee

Ööpäevaringne lasteabitelefon – 116 111

Hädaabinumbril – 112

Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas kahtlus lapse abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud, või kardetakse, et teatamine võib näida peret süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse selgitavad välja ja otsustavad juba asjakohased ametiasutused.

 


Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Abivajava laps võib olla näiteks:

• Laps elab üksi

• Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms

• Laps ei täida koolikohustust

• Laps jooksis kodust ära

• Laps pani toime süüteo

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Hädaohus olev laps võib olla näiteks:

• Laps on vägivalla ohver

• Laps elab üksi

• Laps on tõsiselt haige

• Laps üritas enesetappu

• Laps on tugevas alatoitumuses

• Laps pani toime süüteo

 

 

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse – juhend

 

 http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf

 

 

Artikkel - abivajavast lapsest teatamine

 

 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles