Arhiiv

Istungid 2013-2015
 

Volikogu istungite protokollid

Volikogu määrused

Volikogu otsused

Kullamaa Vallavolikogu võttis 18.12.2015 istungil vastu 2016.a. eelarve ja nõustus ühinemisläbirääkimistega.

Reedel, 18.detsembril toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu valla 2016.a. eelarve, mille põhitegevuse tulud on 1 305 226 eurot ja põhitegevuse kulud 1 305 147 eurot.  Toetusteks on planeeritud 75 777 eurot, personalikuludeks 775 665 eurot, majandamiskuludeks 426 705 eurot.

Istungil esines ettekandega haldusformist maavanem hr. Neeme Suur. Volikogu võttis vastu kolm haldusreformiteemalist otsust. Nõustuti läbirääkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Lääne-Nigula vallaga ja Lihula vallaga ning konsultatsioonide alustamisega Märjamaa vallaga.

18. detsembril toimunud istungil kehtestas volikogu veel maamaksu määrad 2016 aastaks, 2,5 %  maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandusmaal ja looduslikul rohumaa 2,0 %.   Võeti vastu ka 2015.a. lisaeelarve, mis kokkuvõtlikult täpsustas sihtotstarbelisi laekumisi, kinnitati audiitor, muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasusid ja hüvitiste määrasid.

15.10.2015

      

 • Kinnitati Kullamaa valla terviseprofiil

 • Kinnitati Kullamaa valla eelarvestrateegia

 • Otsustati Kullamaa vallale kuuluva kinnistu võõrandamine otsustuskorras
04.09.2015


 • Kuulati Kullamaa Keskkooli direktor Meelis Välise ettekannet uue õppeaasta algusest Kullamaa Keskkoolis. 

 • Kinnitati Kullamaa Vallavalitsuse uueks liikmeks Margus Miller (tagasiastunud Jaanus Allika asemel).

 • Toimus Kullamaa valla terviseprofiili I lugemine.

 • Toimus Kullamaa valla eelarvestrateegia muutmise I lugemine.

 • Tehti otsus arvamuse andmiseks kinnisasja omandamiseks juriidilise isiku poolt.

 • Arutati haldusreformi teemal (Vabariigi valitsuse kinnitatud tegevuskava).

 • Kuulati Vallavalitsuse infot ja arutati jooksvaid küsimusi. Võeti seisukoht, et maavanema 26.08.2015.a. korraldus nr 1-1/15/128 Lääne maakonna-planeeringu teemaplaneeringu "Harku_Lihula_Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" tuleks vaidlustada.


12.06.2015


 • Tehti otsus Lemmikkülas asuva Alema kinnistuga piirneva tee aluse maa reformimise kohta. Otsustati mitte taotleda Kullamaa valla munitsipaal-omandisse Lemmikküla külas, Alema tee alust maad, kuna selleks puudub avalik huvi.
 • Kinnitati Kullamaa valla kalmistu eeskirja muudatused ja esitleti Kullamaa valla uut kalmisturegistrit, mis peatselt avalikustatakse Kullamaa valla veebilehel
 • Kinnitati Kullamaa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
 • Kinnitati uued toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
 • Anti Kullamaa Keskkoolile luba kuue uue sülearvuti ostmiseks.
 • Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati revisjoni kontrolli tulemused.
 • Kinnitati Kullamaa valla 2014.a. majandusaasta aruanne.
 •  Arutati Kullametsa küla elanike ettepanekut teede remondi kohta. Võeti seisukoht toetada arengu- ja majanduskomisjoni otsust, et  sel aastal korrastatakse teetamm Kullametsa külas, nn Kullamaa kaare Sihimäe poolses osas.


Kullametsa küla elanike ühispöördumises tehti vallale ettepanekuid  teede remondiks, kruuskatte parandamiseks ja mustkatte alla viimiseks Kullametsa kaare teelõigul (bussipeatusest Sihimäele) ja Jõesilla-Kiimassilla lõigul. Tehti ettepanek ka teekraavi tegemiseks bussipeatusest jõeni, et vesi ei jookseks tee pealt ning juhiti tähelepanu ohtlikule pimedale kurvile perekond Alekandi maja juures.Kullamaa Vallavolikogu 10.04.2015 istung

1. Ettekandega esines Haapsalu Politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal
2. Kinnitati Kullamaa Lasteaia arengukava
3. Tehti otsus maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks ja sihtotstarbe määramiseks Liivi külas.
4. Tehti otsus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse  kasutamise kohta Kullamaa Keskkoolis
5. Toimus määruse "Kullamaa kalmistu eeskiri" muutmise 1 lugemine
6. Toimus määruse "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kullamaa vallas" 1 lugemine
7. Kuulati vallavalitsuse infot, küsimused -vastused.

 
Kullamaa Vallavolikogu 06.02.2015 istung

 • Valiti Rahvakohtuniku kandidaadiks Kullamaa Keskkooli õpetaja Varje Sild.
 • Võeti vastu otsus tunnustuse avaldamiseks iseseisvuspäeval. 
 • Moodustati jaoskonnakomisjon Riigikogu valimisteks
 • Kinnitati revisjonikomisjoni 2015.a. tööplaan.
 • Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks uue sõiduauti liisingulepingu sõlmimiseks.
 •  Otsustati taotleda munitsipaalomandisse 3,6 ha suurune Jaaniku maaüksus Koluvere külas. 

 


 

 

Kullamaa Vallavolikogu 12.12.2014 istung

1. Kehtestati maamaksumäärad 2015. aastaks

2. Toimus Kullamaa valla 2014.a I lisaeelarve I lugemine

3. Toimus Kullamaa valla 2015.a. eelarve I lugemine

4. Tehti otsus laenulepingu tingimuste muutmise kohta

5. Tehti otsus audiitori määramise kohta

6. Muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasu ja hüvitise määrasid

7. Määrati vallavanemale töötasu

8. Võeti vastu Kullamaa valla 2014.a. I lisaeelarve

9. Võeti vastu Kullamaa valla 2015.a. eelarve II

 

Volikogu määrused

Volikogu otsused

Protokollid 

Eelnõud


 

 Kullamaa Vallavolikogu 30.10 istung

1.Kinnitati Kullamaa valla põhimääruse muudatused
2.Kinnitati Kullamaa valla arengukava muudatused
3.Kinnitati Kullamaa Keskkooli arengukava

4.Otsustati mitte anda kooskõlastust Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“

5. Otsustati algatada Läänemaa kohaliku omavalitsuse üksuste ühise jäätmekava koostamine

 

Kullamaa Vallavolikogu  12.09.2014 istung

1. Võeti rahaline kohustus  kooli arvutiklassi uuendamiseks

2. Taotleti munitsipaalomandisse 4 teed (Silla kivitee, Karukoopa tee, Vaikna-Leila tee, Laiküla-Soo tee)

3. Muudeti volikogu 19.04.2013 otsust nr. 12 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramine“ muutmine (Jõe maaüksus Jõgisoo külas)

4. Kinnitati Vee-ettevõtjaks  kogu Kullamaa vallas AS Matsalu Veevärk

5. Toimus Kullamaa valla põhimääruse muutmise I lugemine

6. Toimus Kullamaa valla arengukava muutmise I lugemine

 

 

Kullamaa Vallavolikogu  09.06.2014 istung

1. Otsustati mitte anda kooskõlastust Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“, kuna  kooskõlastamiseks esitatud trassi asukoht läbib Kullamaa vallas kompaktse asustusega alasid ja alasid, mis on Kullamaa valla üldplaneeringu järgselt perspektiivsed elamu- ja tootmisalad, kus elab praktiliselt 85% Kullamaa valla elanikest. Eelpool nimetatud trass piiraks elamualade arendamist ning ettevõtlust. Samas on võimalik viia trass läbi praktiliselt asustamata ja väheväärtuslike alade, kasutades looduskaitseala (Marimetsa raba) minimaalselt. Mõistlik on lähtuda põhimõttest, et mida kaugemal on trassi asukoht kompaktsest asustusest ja kodudest, seda parem, selline lähenemine trassi valikule riivaks kõige vähem Kullamaa valla kodanike huvisid. Otsustati pakkuda välja alternatiivsed trassi asukohad Kullamaa vallas, mille puhul on kompaktse ala kasutamine minimaalne.
2. Kuulati ära Revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati revisjoni kontrolli tulemused.
3. Kinnitati Kullamaa valla 2013.a. majandusaasta aruanne.
4. Algatati Kullamaa valla arengukava muutmine. Muudatusettepanekuid arengukavasse saab esitada 1. oktoobrini.


 

Kullamaa Vallavolikogu  25.04.2014 istung

1. Kuulati politsei ettekannet.
2. Otsustati langetada Kullamaa vallale kuuluva Metskonna  kinnistu võõrandamise alghinda.

3. Võeti vastu Kullamaa Vallavolikogu ja Kullamaa Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.
4. Moodustati jaoskonnakomisjoni  Euroopa Parlamendi valimisteks 25.05.2014
5. Muudeti Kullamaa Keskkooli põhimäärust.
6. Tehti  otsus maa munitsipaalomandisse taotlemiseks, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramiseks (1 tee).
7. Võeti rahaline kohustus Hajaasustuse programmis osalemiseks.
8. Kuulati vallavalitsuse infot.

 

Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2014 istung

1.Kinnitati Kullamaa valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Otsustati jätkata kehtivas Kullamaa valla üldplaneeringus kavandatud eesmärkide elluviimist.
2.Kinnitati Kullamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
3.Kinnitati Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muudatused.
4.Kinnitati õpilaste sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord
5.Kinnitati Kullamaa valla kohalike maanteede ja avalikult kasutatavate erateede nimekirja muudatus.
6.Tehti kaks otsust maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta (valla teede munitsipaliseerimine).
7.Võeti vastu määrus Korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks.
8.Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (kooli küttepuud).
9.Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (talvine teede hooldus).
10.Anti vallavalitsusele luba  rahalise kohustuse võtmiseks (sõiduauto Fiat).
11.Kinnitati Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaan.

 

20.12.2013 istungil

 

1. Kehtestati maamaksumäärad 2014. aastaks -määrus 12

2. Otsustati muuta Metskonna kinnistu võõrandamise alghinda- otsus 13

3. Toimus Kullamaa valla 2013.a I lisaeelarve I lugemine

4. Toimus Kullamaa valla 2014.a. eelarve I lugemine

5. Muudeti Kullamaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu- otsus 14

6. Muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasu ja hüvitise määrasid- määrus 15

7. Määrati vallavanemale töötasu -otsus 16

8. Võeti vastu 2013.a. I lisaeelarve - määrus 17

9. Võeti vastu Kullamaa valla 2014.a. eelarve - määrus 18


 

22. 11. 2013 istungil:

1. Valiti volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed-otsus 5 

2. Nimetati esindaja Kullamaa Keskkooli hoolekogusse - otsus 6
3. Nimetati esindajad LOVL juhtorganitesse - otsus 7

4. Nimetati esindajad EMOL Maapäeva koosseisu - otsus 8

5. Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks -otsus 9

6. Määrati valla 2013.a majandusaasta auditeerijaks OÜ AMC Audit - otsus 10

7. Kinnitati volikogu alatiste komisjonide koosseisud - otsus 11

 

8. 11.2013 istungil:

1. Moodustati volikogu alatised komisjonid - otsus 2

2. Valiti vallavanemaks Jüri Ott - otsus 3

3. Kinnitati 5- liikmeline vallavalitsus, koosseisus Jüri Ott, Mai Jõevee, Virve Leht, Jaanus Allika, Aare Lauren - otsus 4

 

Kullamaa Vallavolikogu seitsmenda koosseisu esimene istung toimus reedel, 1. novembril 2013 a. algusega kell 13.00 Kullamaa vallamajas.
1. Kullamaa Vallavolikogu esimeheks valiti Einar Pärnpuu - VKO otsus 8
2. Kullamaa Vallavolikogu aseesimehe valiti Hannes Kuuser - otsus 1
3. Kuulati ära Kullamaa Vallavalitsuse lahkumispalve


13.09.2013 istungil:

1. Tehti otsus rahalise kohustuse võtmiseks hajaasustuse programmis osalemiseks.

2. Anti vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks (majandusosakonna auto).

3. Arvati Liivil asuv korter välja valla sotsiaalkorterite nimekirjast.

4. Moodustati jaoskonnakomisjon KOV valimisteks 20.10.2013.

5.Kinnitati Kullamaa valla eelarvestrateegia muudatused.

 

14. 06. 2013 istungil:

1.Kinnitati revisjoni kontrolli tulemused

2.Kinnitati Kullamaa valla 2012.a. majandusaasta aruanne

4.Määrati järgmise volikogu koosseisu liikmete arvuks 11

5.Moodustati 1 valimisringkond KOV valimisteks

6.Moodustati Kullamaa valla valimiskomisjon

 

19.04.2013 istungil:

1.Kinnitati Kullamaa vallavalitsuse palgajuhend.

2.Tunnistati kehtetuks volikogu määruse „Kullamaa Vallavalitsuse struktuur, teenistujate koosseis, palgamäärad ja palgatingimused“.

3.Kinnitati Kullamaa valla tunnustamise kord (uus redaktsioon).

4.Kinnitati Kullamaa valla kaevetööde eeskiri (uus redaktsioon).
5.Kinnitati Revisjonikomisjoni 2013. aasta tööplaan.

6.Võeti vastu 2 otsust Kullamaa valla teede munitsipaalomandisse taotlemiseks.

7.Võeti vastu otsus maa munitsipaalomandisse taotlemise, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramise kohta (Jõe elamu Jõgisool).

 

22.02 2013 istungil:
1.Kehtestati Kullamaa vallavalitsuse uued teenistuskohtade koosseisud.

2.Anti vallavalitsusele luba lepingu sõlmimiseks (kütusehange).

3.Toimus Kullamaa valla tunnustamise korra (UUS redaktsioon) esimene lugemine.

4.Võeti vastu kaks otsust Kullamaa valla teede munitsipaalomandisse taotlemise kohta.

5.Võeti vastu otsus Kullamaa valla asustusüksuste lahkmejoone muutmise kohta

6.Kuulati abivallavanema vastust volikogu liikme arupärimise kohta

 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles