Arhiiv

Istungid 2017
 

Kullamaa Vallavolikogu  29. septembril 2017 istungi kokkuvõte


Tehti otsus ühinemislepingu kooskõlla viimiseks seadusega.
Määrati Kullamaa valla 2017. majandusaasta aruande  auditeerijaks osaühing AMC Audit. 
Nõustuti Keskkonnaameti  poolt geoloogilise uuringu loa andmisega Laiküla III uuringuruumis AS Torf.Kullamaa Vallavolikogu 25.08.2017 istungi kokkuvõte


Istung algas traditsiooniliselt ülevaatega õppeaastaks valmisoleku kohta Kullamaa Keskkoolis ja Kullamaa Lasteaias. Kehtestati uued sotsiaalteenuste korrad (koduteenuse kord ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord). Eelnõud on valminud Läänemaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti „Ühtlustatud hoolekandeteenused“ raames. Tehti otsus lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimiseks vallavalitsusele. Otsustati delegeerida omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded SA-le Lääne-Eesti Arenduskeskus (maavalitsuste likvideerimise protsess). Räägiti maakonna ühistranspordi edaspidisest korraldusest. Anti vallavalitsusele luba hangete korraldamiseks (täiendavad teede remondi ja mustkatte paigaldamise ehitustööd ja majandusosakonnale uue sõiduauto liisimine). Võeti vastu Kullamaa valla 2017.a I lisaeelarve.

Kullamaa Vallavolikogu  01.06.2017 istungi kokkuvõte


1. Nimetati KOV valimisteks LääneNigula valla valimiskomisjoni liikmed (ühinevate valdade vallasekretärid).
2. Kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja revisjoni kontrolli tulemused.
3. Kinnitati Kullamaa valla 2016.a. majandusaasta aruanne.
4. Otsustati osaleda lairiba kiire internetiühenduse projektis „Viimane miil“.
5. Kullamaa valla 25. aastapäev otsustati avaldada tunnust ning anda valla aukodaniku nimetus ja Kullamaa Suur Teeneterist Jüri Otile ning Kullamaa Teeneteristid Heldi Leidsalule, Meelis Välisele, Kersti Lipule, Ervin Rannikule, Tiia Topperile ja Ago Kirsipuule.

 


Kullamaa Vallavolikogu  5. mai 2017 istungi kokkuvõte


1. Muudeti kasutusvalduse lepinguid ja seati üks uus kasutusvaldus. 

- Üdruma seltsimaja kinnistule seatud kasutusvalduse tähtaja pikendamine

- Küla kinnistule seatud kasutusvalduse tähtaja pikendamine

- Apteegi kinnistule kasutusvalduse seadmine

2. Kinnitati Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arv, moodustati valimisringkond  ning määrati valimisringkonnas mandaatide arv
Kullamaa Vallavolikogu 07.04.2017 istungi kokkuvõte

Osa võtsid kõik 11 volikogu liiget.
- Seati isiklik kasutusõigus Imatra Elekter AS kasuks Kullamaa valla omandis olevale Ollimäe teele. Kasutusõiguse sisuks on  maakaabelliini paigaldamine ja edasine hooldus.
- Otsustati osaleda loodava sihtasutuse 'Lääne-Eesti Arenduskeskus' asutamises.
- Arutati 2017. aastal Kullamaa valla teedele tehtavaid investeeringuid ja võeti vastu otsus, millega antakse vallavalitsusele luba korraldada valla teede remondi teostamiseks vajalikud riigihanked. Otsuse lisana kinnitati teede investeeringute nimekiri 2017. aastaks.Kullamaa Vallavolikogu  03.03.2017 istungi kokkuvõte


- Kuulati infot ja arutati Kullamaa Valla 25. aastapäeva tähistamisese üle 19.-24. juunil 2017.
Tehti otsus Liivi seltsimaja kasutusvalduse lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta Liivi Naisseltsi avalduse alusel.
- Otsustati võtta 415 tuhat eurot laenu investeeringuteks.
- Anti  volitused Lääne-Nigula vallale taotluse esitamiseks Taebla lasteaiahoone rekonstrueerimiseks CO2 meetmest toetuse saamiseks.
- Tehti otsus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamise kohta Kullamaa Keskkoolis.
- Anti vallavalitsusele luba rahalise kohustuse võtmiseks kütusehankeks, Kullamaa Keskkooli küttepuudega varustamise hanke ja talvise teehoolduse hanke korraldamiseks.
- Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan 2017. aastaks.
- Vallavalitsus andis ülevaate kehtivatest lepingutest, kinnisvarast, teede munitsipaliseerimisest, senistest hajaasustuse programmidest.
-Vallavalitsus tutvustas ka esialgset nägemust 2017.aastaks planeeritud investeeringutest valla teedele.
Kullamaa Vallavolikogu võttis vastu 2017.a eelarve

 

Reedel, 27. jaanuaril 2017 toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu valla 2017.a. eelarve, mille põhitegevuse tulud on 1 434 155,00 eurot ja põhitegevuse kulud 1 433 494,00  eurot.  Toetusteks on planeeritud 99 435,00 eurot, personalikuludeks 841 345,00 eurot, majandamiskuludeks 464 714,00 eurot.  Eelarves on laenu summas 415 000 eurot. Laen on planeeritud investeeringuteks teede remonti ja haridusse.

 

Istungil otsustati veel isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra AS kasuks ning kinnitati volikogu- ja valitsuse liikmete tasu ja hüvitiste määrade muudatused ja vallavanema töötasu. Tasud tõusevad samas määras üldise palgafondi kasvuga valla eelarves, 5,5%.

 

 

Kullamaa valla 2017.a eelarve eelnõu menetlus

http://wd.kullamaa.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=190955&tid=12514&desktop=1018

 


 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles