Arhiiv

Uudised
 

Volikogu 9.06 istungi kokkuvõte (10 juuni 2014)

Kullamaa Vallavolikogu  09.06.2014 istung

1. Otsustati mitte anda kooskõlastust Lääne maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule  „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“, kuna  kooskõlastamiseks esitatud trassi asukoht läbib Kullamaa vallas kompaktse asustusega alasid ja alasid, mis on Kullamaa valla üldplaneeringu järgselt perspektiivsed elamu- ja tootmisalad, kus elab praktiliselt 85% Kullamaa valla elanikest. Eelpool nimetatud trass piiraks elamualade arendamist ning ettevõtlust. Samas on võimalik viia trass läbi praktiliselt asustamata ja väheväärtuslike alade, kasutades looduskaitseala (Marimetsa raba) minimaalselt. Mõistlik on lähtuda põhimõttest, et mida kaugemal on trassi asukoht kompaktsest asustusest ja kodudest, seda parem, selline lähenemine trassi valikule riivaks kõige vähem Kullamaa valla kodanike huvisid. Otsustati pakkuda välja alternatiivsed trassi asukohad Kullamaa vallas, mille puhul on kompaktse ala kasutamine minimaalne.

2. Kuulati ära Revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati revisjoni kontrolli tulemused.

3. Kinnitati Kullamaa valla 2013.a. majandusaasta aruanne.

4. Algatati Kullamaa valla arengukava muutmine. Muudatusettepanekuid arengukavasse saab esitada 1. oktoobrini.


Volikogu määrused

Volikogu otsused

Protokollid
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles