Arhiiv

Uudised
 

Pagulase tugiisiku koolitus (28 august 2015)


Ootame tööle  tugi isikuid , kes nõu staksid  ja abistaksid Eestis elavaid pagulasi!
 
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) ootab tööle tugiisikuid, kes abistaksid ja nõustaksid Eestis elavaid rahvusvahelise kaitse saanud isikuid (s.o. pagulasi ja täiendava kaitse saanud inimesi). JMK on tegelenud pagulaste tugiisikuteenusega alates 2009. aastast, olles praegu Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele süsteemset tugiisikuteenust pakkuv asutus. Hetkel on keskusel 15 tugiisikut üle Eesti, kes pakuvad pagulasele siin kohanemiseks oma nõu ja abi.
 
Seoses rahvusvahelise kaitse saanud isikute hulga suurenemisega  Eestis korraldab JMK
2015.a septembris ja oktoobris uue tugiisikukoolituse 15 inimesele (koolituse maht kokku on
88  tundi).  Pärast  koolitust  asuvad  tugiisikud  tööle  JMK  projekti,  mida  rahastavad  Euroopa
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ning EV Siseministeerium. Tugiisikutöö on
tasustatud, sellele lisaks kompenseeritakse tööga seotud transpordikulud.
 
Töö sisu. Rahvusvahelise kaitse saanud isikuga sõlmime koostööleppe ja tegevuskava, mis kestab
1 aasta ning kus on kirjas eesmärgid, mille poole kaitse saanud isik püüdleb ning milles tugiisik teda abistab. 1 aasta möödudes vaadatakse üle tugitöö jätkamise vajadus. Tugitöö maht ja vajadus on klienditi erinev, see sõltub paljudest põhjustest (millisesse omavalitsusesse kolib elama kaitse saanu; mis keelt ta räägib; pere olemasolu; millist abi ja nõu ta vajab jms).
 
Tugiisikute põhilised nõustamisvaldkonnad rahvusvahelise kaitse saanud isikutele on:  sotsiaalne toimetulek (eluase, sotsiaaltoetused, suhtlemine vajalike asutustega); haridus (kool, lasteaed, kutseõpe,  keelekursused);  töö (töökultuur  Eestis,  suhtlemine Töötukassaga,  tööalane täiendkoolitus, probleemide ennetamine töökohal); migratsioon (pere taasühendamine, viisaküsimused); psühholoogiline olukord (isoleeritus, üksindus, enesega toimetulek); tervishoid ja ravikindlustus (üldine tervislik seisund, personaalsed kindlustused); kultuurilised ja usulised küsimused.
 
Tugiisiku omadused. Tugiisik nõustab oma klienti enda elukogemuse pinnalt ning koolituselt saadud  teadmistele   tuginedes.  Tugiisik  peab  arvestama   oma   töös  pagulaste   erineva kultuuritaustaga.  Enamus  pagulaste päritoluriike  asuvad  Aasias  ja  Aafrikas  aga tullakse ka endistest Nõukogude liiduvabariikidest. Seepärast on tugiisiku peamiseks töökeeleks inglise- või vene keel, Aafrikast pärit klientide puhul võib selleks osutuda ka prantsuse keel. Araabia keele  ja teiste kaugemate keelte  puhul on tugiisikul  võimalik kasutada JMK tõlkide abi.  Tugiisik on soovitavalt laia silmaringiga ja mõistab  kultuuridevahelisi erinevusi.  Lisaks tuleb kasuks hea stressitaluvus, juhilubade olemasolu ning sotsiaaltöö alane töökogemus. Tugiisiku üks ülesandeid on luua oma kliendi ümber toetusvõrgustik (perearst, kooli või lasteaia õpetaja, Töötukassa juhtumikorraldaja, kultuuri- või spordiringid jne), kellega klient suudaks lõpuks ise suhelda ilma tugiisiku abita.
 
Tugiisiku toetamine tema töös. Meile on tähtis tugiisikutöö kvaliteet ja selle pidev arendamine, JMK taotleb hetkel ka Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise sertifikaati (EQUASS). Me kasutame tugiisikute töös regulaarset, iga 3 kuu tagant toimuvat supervisiooni, et teenus püsiks kvaliteetsena ning et tugiisikud saaksid regulaarset nõu raskete juhtumitega tegelemisel. Supervisioonis jõustab tugiisikuid superviisor, kelle juhtimisel tegeletakse töös ettetulevate keeruliste juhtumitega ning tõhustatakse meeskonnatööd.
 
 
Koolitusprogramm ja edasine töötamine tugiisikuna. Koolitusprogramm tugiisikutele koosneb
88 koolitustunnist, kus teemadeks on tugiisikutöö, kultuurilised erinevused, kliendi motiveeriv intervjueerimine jpm. Toimuvad visiidid Töötukassa Tartu osakonda ja Politsei-ja Piirivalveametisse Tallinnas. Koolituse detailne kava pannakse üles JMK kodulehele  www.jmk.ee hiljemalt 28.augustiks.
 
Koolituse korraldus. Kokku toimub 14 koolituspäeva. Kaugemalt tulnud osalejatele on võimalik korraldada vajadusel majutus Tartus. Osalejate õpe, õppematerjalid, toitlustus (lõuna ja kohvipausid), majutus ja transport koolitusele tasutakse JMK poolt. Koolitatav peab osalema vähemalt 90% koolitustundidest, et talle väljastataks koolitust tõendav tunnistus, samuti selleks, et talle tasutaks koolitusega seotud kulud (majutus ja transport).
 
Koolituse teemad, toimumiskohad ja kuupäevad:
26.-27.sept. Tugiisikutöö alused I (Tartu).
03.-04.okt. Tugiisikutöö alused II (Tartu).
09.-10.okt. Kultuurilised erinevused. Töökultuur, töösuhted ja tööleping Eestis. (Tartu).
15.-18.okt. Politsei-ja Piirivalveamet. Töötukassa ja KOV-i teenused. Klienti motiveeriv intervjueerimine (Tallinn, Tartu).
30.okt – 01.nov. CARe metoodika. Kliendi hindamine ja tegevusplaani koostamine (Tartu).
 
10.septembriks.
 
 
 
Võimalike küsimuste tekkimisel palume pöörduda meiliaadressil  juhan.saharov@jmk.ee
 
Tule tugiisikuks!
 
Juhan Saharov
pagulastele suunatud tugiisikuteenuse juht
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
Tel. 7 300543 www.jmk.eeTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles