Arhiiv

Uudised
 

Harku-Lihula-Sindi planeeringu avalik väljapanek (28 august 2015)

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu

„Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha

määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik

väljapanek

 

Lääne maavanem võttis 26.08.2015. a korraldusega nr 1-1/15/128 vastu Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile. Lääne maakonnas kulgeb liin läbi Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade.

 

Planeeritav elektriliini trassikoridor (K 1-3) kulgeb Lääne-Nigula vallast Kullamaa valda Leila külas uues trassikoridoris Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee läänepoolses servas.

Leila külas kulgeb trassikoridor olemasoleva 110 kV elektriliini (L108A, Risti-Kullamaa) asukohas, kuid on nihutatud olemasolevatest elamutest eemale. Koluvere küla põhjaosas on olemasolevat trassikoridori õgvendatud üle põldude ja elamutest kaugemale.

Koluvere küla lõunaosas kulgeb uus trassikoridor olemasolevast 110 kV elektriliinist (L108A) ida pool üle põldude ning suundub tagasi olemasoleva110 kV elektriliinile vahetult enne Kullamaa alajaama.

Kullamaa külas kulgeb olemasolev 110 kV elektriliin (L108B, Kullamaa-Lihula) küla tihedama hoonestusega alal, kus kaitsevööndi laiendamisel jääks osa elamuid kaitsevööndi vahetusse lähedusse. Alternatiivide võrdluse tulemusena kulgeb planeeritav trassikoridor alates Kullamaa alajaamast paralleelselt Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteega ja pöörab pärast Taebla-Kullamaa maanteed edelasse.

Liivi jõe ja Päri küla piiri läheduses suundub trassikoridor tagasi olemasolevale 110 kV elektriliinile (L108B) ning kulgeb Päri külas osaliselt olemasoleval trassil. Trassikoridori on nihutatud Päri külas idasuunas, et mööduda olemasoleva elektriliini äärde jäävatest elamutest (Möldre, kat.tunnusega 34202:002:0330; Lubjaahju, kat.tunnusega 34202:002:0013). Enne Päri ja Lemmikküla külade piiri suundub trassikoridor tagasi olemasolevale 110 kV elektriliini (L118B) trassile.

Edasi kulgeb planeeritav trassikoridor olemasoleva 110 kV elektriliini (L108B) trassil, läbib Lemmikküla ja Üdruma külasid ning suundub korraks Martna valda. Valla piiri ületanud, suundub trassikoridor uues asukohas lõunasse üle Kullamaa valda jääva Laiküla turbamaardla ning jätkub Martna vallas.

 

Elektriliini planeerimise tähtsaimaks tingimuseks oli kavandada see nii, et elektriliini kaitsevööndisse (40 liini teljest) ei jääks eluhooneid. Üldiste põhimõtetena on liinil väikseim negatiivne mõju, kui see asub:

• olemasoleva liini koridoris – kaitsevööndisse haaratakse täiendavalt väiksem hulk maad kui täiesti uuel trassil;

• teise tehnorajatise kõrval – esiteks, elektriliin maantee või raudtee servas hoiab kokku maad, sest mõlema tehnorajatise kaitsevööndid kattuvad. Teiseks, nendes kohtades on maastik juba rikutud. Kolmandaks, on liini ehitamiseks ja teenindamiseks vajalik tee kõrval olemas;

• põllumajanduslikul maal – maaharimine on teostatav ka liini all, kasutusest langeb välja vaid mastialune pind.

 

Selleks, et leida kohalikke elanikke maksimaalselt arvestav lahendus, korraldas maavalitsus aastatel 2013-2015 mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Planeeritud trassikoridori (K 1-3) lahendus arutati läbi ja lepiti kohalike elanikega kokku 23.01.2014. a toimunud koosolekul. 2014. a sügisel pakkus Kullamaa Vallavolikogu välja uue trassialternatiivi KVV, mille osas küsis maavanem Kullamaa valla elanike seisukohti märtsis 2015. Saabunud ettepanekute ja vastuväidete alusel leidis maavanem, et trassialternatiiv K 1-3 ei riiva Kullamaa valla elanike huve rohkem kui trassialternatiiv K VV. Täpsemalt on trassi valiku aluseks olnud kaalutlused kirjeldatud teemaplaneeringu vastuvõtmise korralduses (kättesaadav: http://laane.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi).

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed. Piiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

 

Lääne maakonnas korraldab planeeringu koostamist  Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503, kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@laane.maavalitsus.ee) ja planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Planeeritava elektriliini ehitaja on Elering AS (Kadaka tee 42, 12915, Tallinn, kontaktisik: Illimar Vahtras, e-post: illimar.vahtras@elering.ee).  Planeeringut koostab Skepast&Puhkim AS (end. Ramboll Eesti AS) (Laki 34, Tallinn 12915, kontaktisik: Mildred Liinat, e-post: Mildred.Liinat@skpk.ee). Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (Marja 4d, 10617, Tallinn, kontaktisik: Karl Kupits, e-post: karl@maves.ee). Kõigi maakondade mõju hindamise menetlused on ühendatud.

 

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) avalik väljapanek toimub 16. septembrist – 15. oktoobrini 2015. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Kullamaa vallamajas (Kullamaa küla) ja Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu).

 

Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Lääne Maavalitsuse veebilehel aadressil: http://laane.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi ja Elering AS veebilehel aadressil: http://elering.ee/avalikustamine-3/.

 

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel (16. september - 15. oktoober) esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta aadressil: Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile: info@laane.maavalitsus.ee.

 

Avalik arutelu toimub 10. novembril kell 17 Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla)

 

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne Maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 53 053 076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles