Arhiiv

Uudised
 

Kodukandi pressiteade (16 veebruar 2016)

Ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektitaotluste esitamise tähtaeg on 01. märts
 
Eilse MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse koosoleku otsuse järgi tuleb kõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus Kodukant Läänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 01.03.2016. a. Vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale 2014-2020+ peavad kõik eespool nimetatud projektid saama enne taotluse sisestamist e-pria keskkonda üldkoosoleku heakskiidu. Kodukant Läänemaa (KKLM) üldkoosolek toimub 3. märtsil 2016.
 
KKLM LEADER projektitoetuse taotlusega koos tuleb Kodukandi büroosse esitada ka
eelarve, investeeringu puhul lisada põhiprojekt. Üldkoosolekul saab iga kogukonnateenuse, ühis- ja suurprojekti esindaja võimaluse tutvustada kuni viie minuti jooksul projektitegevusi. Seejärel otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega selle heakskiitmise. Heakskiitmise korral saab taotleja projektitaotluse esitada ajavahemikul 14.-18. märts 2016. e-pria keskkonda.
Üldjuhul on suurim võimalik toetussumma projekti kohta 64 000 eurot, vähim 2000 eurot. Suurprojektidele, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt luuakse palju uusi töökohti), on võimalik toetust saada kuni 200 000 eurot. Samuti ühisprojektidele, millega on hõlmatud vähemalt 4500 elanikku ning milles osaleb minimaalselt 5 partnerit. Lähtuvalt KKLM strateegiast on kogukonnateenus kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus piirkonnas, kus tururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. Ka siin on maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot.
Lisaks sellele on kõigil liikmetel võimalus esitada välishindajate kandidaate projektitaotluste hindamiskomisjoni. Ettepanekuid ootame KKLM büroosse 01. märtsiks 2016. a.
 
Välishindaja on sõltumatu ja väljastpoolt KKLM liikmeskonda tegutsev isik, kes osaleb  hindamiskomisjoni töös tulenevalt tema pädevusest ja erialateadmistest. Koos kandidaadi nime esitamisega palume põhjendada, miks teie arvates antud isik sobib välishindajaks. Ettepanekule palume lisada kandidaadi kirjalik nõusolek osaleda KKLM LEADER meetmetesse esitatud projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni töös.
 
Vastavalt 23. oktoobri 2015 üldkoosoleku otsusele valib juhatus esitatud kandidaatide hulgast kaks välishindajat ja nende asendusliikmed.

Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles