Arhiiv

Uudised
 

Maakonnaplaneering avalikustamisel (8 september 2016)

Lääne maavalitsus

PRESSITEADE

06.09.2016

Lääne maavanem võttis 30. augustil vastu Lääne maakonnaplaneeringu. Planeeringul on kaks suurt eesmärki: maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Kehtestatud maakonnaplaneering on valdade ja linna üldplaneeringute koostamise aluseks.

 

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse poolt 18. juulil 2013 kõigis maakondades, sest enamik kehtivaid maakonnaplaneeringuid kehtestati ajavahemikus 1998-1999.

 

Planeering hõlmab riigi ja regiooni tasandit ning lähtub kahest olulisest dokumendist: üleriigilisest planeeringust "Eesti 2030+" ja Lääne maakonna arengustrateegiast 2020+. Lisaks lähtutakse maakonnaplaneeringu koostamisel Rahandusministeeriumi poolt kokku pandud maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest ning erinevatest ministeeriumi poolt välja töötatud metoodikatest.

 

Lääne maakonnaplaneering 2030+ käsitleb erinevaid valdkondi – asustuse suunamine, liikuvusvajadused, riigikaitse ja turvalisus, sotsiaalse-, kultuurilise-, majandusliku- ja looduskeskkonna väärtuste tasakaalustamine. Kõige uudsem ja enim vastukaja leidnud ülesanne antud planeeringu puhul on tasakaalustatud ja kestliku asustuse ning keskuste võrgustiku toimivuse tagamine.

 

Keskuste võrgustiku loogika seisneb selles, et maakonna suuremad asulad on jaotatud viie taseme vahel, milleks on maakondlik, piirkondlik, kohalik, saareline ja lähikeskus. Maapiirkondade elaniku jaoks on igapäeva mõistes kõige olulisemaks tasemeks lähikeskus, kus tuleb pakkuda teenuseid, mida vajatakse igapäevaselt. Maakondlikus keskuses pakutavad teenused nõuavad suuremat tarbijaskonda ja on oma loomult perioodilised. Näiteks kutseharidus, ujula jms. Maakonnaplaneering toetab juba olemasolevaid teenuseid ning nende säilimist ka tulevikus.

 

Maakonnaplaneering käsitleb ka suuremaid tehnilisi võrgustikke. Näiteks Haapsalu ümbersõit, Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee, Muhu-Virtsu või Noarootsi-Haapsalu linnastu vaheline püsiühendus, sadamad jne. Nende objektide puhul on teada nende vajadus, kuid teadmata on nende ehitamise aeg ja seega on maakonnaplaneeringu ülesanne broneerida mõistlikus mahus maad, vältimaks nendesse piirkondadesse suuremamahuliste ehitiste ehitamist

 

Koostatav maakonnaplaneering erineb kehtivast selle poolest, et kasvu planeerimise asemel keskendutakse reaalsele olukorrale ehk kahanemisele. Rahvastiku kahanemist tõendavad nii Statistikaameti poolt koostatud rahvastikuprognoosid kui ka viimased rahvaloenduse tulemused. Maakonnaplaneeringu ülesanne antud situatsioonis on tasakaalu leidmine ning ebaratsionaalsete otsuste vältimine. Peamine eesmärk on kvaliteetse elukeskkonna pakkumine läänlastele ja Läänemaad külastavatele inimestele ning siinsete kultuuriliste, sotsiaalsete, majanduslike ja looduslike väärtuste säilimine.

 

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega on võimalik tutvuda 13. septembrist – 11. oktoobrini 2016 Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu) ja Lihula vallavalitsuses (Jaama 1, Lihula) või Lääne maavalitsuse veebilehel https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell 15.00 Lääne maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu).

Planeeringu ja KSH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada avaliku väljapaneku kestel (13. september – 11. oktoober) aadressil Lääne maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile: info@laane.maavalitsus.ee.

 

Info:
Grete Kindel
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja
472 5616Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles