Arhiiv

Uudised
 

Elektrita majapidamistele toetuse taotlemine (19 jaanuar 2009)

Elektrita maakodud saavad vooluvõrguga liitumiseks toetust taotleda

Selle aasta 22. jaanuaril jõustuv elektrituruseaduse täiendamise seadus annab hajaasustusega aladel elavatele inimestele võimaluse taotleda riigilt elektrivõrguga liitumiseks toetust.

Liitumistasu toetus on suunatud inimestele, kelle majapidamises on elektriühendus neist olenemata põhjustel enne 2001. aasta 17. maid katkenud ja nendele,  kellel ei ole elektriühendust kunagi olnud.

Kõige enam vajavad toetust ligikaudu sada hajaasustusega piirkondades elavat peret üle Eesti. Selliste perede toetuseks on sel aastal kavandatud 27 miljonit krooni.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul eelistatakse toetuste määramisel peresid, kus elab taotlejaga koos vähemalt üks alla 18-aastane laps.

„Järgmisel aastal toetatakse võrdsete taotluste puhul eelisjärjekorras pikaajalisi elanikke ning peresid, kus on rohkem kuni 18-aastaseid lapsi,“ ütles Kiisler.

Minister rõhutas, et taotlemise tingimused on seatud nii, et abi jõuaks nendeni, kes seda kõige enam vajavad. „Seadus välistab võimaluse, et elektrivõrguga ühinemise toetust võiksid saada näiteks kinnisvaraarendajad. Samuti ei maksta seda suvilatesse elektri viimiseks, toetust on õigus saada ainult sellistele elamutele, kus elatakse aastaringselt. See tähendab, et abisaajate grupp on väga selgelt piiritletud.“

Üks olulisi taotlustingimusi on see, et  elektrivarustuseta elamu aadress peab olema taotleja elukohana kindlasti ka rahvastikuregistris kehtiv ja seda hiljemalt 2008. aasta 1. jaanuarist. Samuti tuleb arvestada, et toetust saab taotleda üksnes 1995. aasta 1. oktoobril ja varem valminud elamu elektrivõrku ühendmiseks. Liitumistasu toetust võib taotleda nii elamu omanik kui ka valdaja.  Üürilepingu korral tuleb  liitumistasu toetuse taotlemisel esitada elamu omaniku kirjalik nõusolek.

Taotleja poolne omafinantseering on 10% liitumistasu osalt, mis jääb alla 200 000 krooni ja 1% liitumistasu osalt, mis ületab 200 000 krooni. Minimaalne omafinantseeringu summa on 10 000 krooni. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on elektrivõrgu liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga.

Liitumistasu toetuse saamiseks saab sel aastal taotlusi esitada kahes voorus – 1. aprillini ja 15. oktoobrini. Aastal 2010 tuleb taotlus esitada valla- või linnavalitsusele 1. aprilliks. Pärast 1. aprilli 2010 liitumistasu toetuse saamise taotlusi enam vastu ei võeta.

Eelnevalt tuleb vähemalt 30 päeva enne nimetatud tähtaegu esitada võrguettevõtjale liitumistaotlus. See tähendab, et esmalt tuleb võrguettevõtjalt küsida liitumispakkumine, milles on võrgu tehniline kirjeldus, väljaehitamise maksumus ning valmimise tähtaeg.

Toetuse taotlus tuleb esitada ettenähtud vormil koos võrguettevõtjale esitatud liitumistaotluse ja võrguettevõtjalt saadud liitumispakkumisega elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Taotluse võib esitada posti teel, digitaalselt allkirjastatuna e-postiga ning omavalitsuses kohapeal.

Liitumistasu makstakse võrguettevõtjale välja pärast elamu elektrivõrguga ühendamist. Tulenevalt elektriohutusseadusest on taotlejal kohustus ehitada välja majasisene elektrivõrk ning esitada võrguettevõtjale elektripaigaldise nõuetekohasust kinnitav teatis. Majasisese elektrivõrgu väljaehitamise kulud tuleb tasuda isikul endal. Neid kulusid liitumistasu toetusega ei kaeta.

Elektrituru täiendamise seaduse on välja töötanud siseministeerium koostöös võrguettevõtjatega OÜ Jaotusvõrk ja AS Fortum Elekter. Samuti osalesid seaduse koostamisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, rahandus- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Toetuse andmise alused ning täpne taotlus- ja menetluskord on sätestatud regionaalministri määrusega, mis jõustub seadusega samaaegselt 22. jaanuaril 2009.

Lähem teave:
http://www.siseministeerium.ee/index.php?id=42660

 

Lisainfo:

Kaie Masing
Siseministeerium
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond
Nõunik
Telefon: 612 5143
E-post: kaie.masing@siseministeerium.ee


Võrguettevõtjad:

OÜ Jaotusvõrk: http://www.jaotusvork.ee  

Fortum Elekter AS: http://www.fortumelekter.ee

-------------------------------------------------------------------------

Regionaalministri määrus

 

Taotluse vorm

 

Aruandevorm

 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles