Arhiiv

Uudised
 

Hajaasustuse elektriprogrammi II taotlusvoor on avatud (13 oktoober 2009)

 
Uue ajakava kohaselt saavad elektrita majapidamistes elavad inimesed pöörduda võrguettevõtja poole liitumistaotluse esitamiseks 12.- 26. oktoobrini 2009. Võrguettevõtja saadab taotlejale hiljemalt 30 päeva jooksul liitumispakkumise, kus tuuakse välja ka liitumistasu maksumus.
 
Taotlus koos koopiatega liitumistaotlusest ja võrguettevõtja poolt koostatud liitumispakkumisest tuleb taotlejal esitada elektrita majapidamise asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele hiljemalt 25. novembriks 2009. Uue ajakava kohaselt on taotluste esitamise tähtaeg vallavalitustesse 25.november 2009, mitte 15.oktoober 2009, nagu see oli seni kehtinud regionaalministri määruse järgi.
 
2009.a II taotlusvoorus valdade poolt nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused tulev edastada Siseministeeriumile hiljemalt 30.detsembriks 2009.
 
Toetust saavad taotleda inimesed, kes vastavad „Elektrituruseaduse“ § 74 ² lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele: „Füüsilisel isikul on õigus taotleda liitumistasu toetust hajaasustusega piirkonnas asuval kinnistusregistrisse kantud kinnistul paikneva ning ehitisregistrisse kantud hiljemalt 1995. aasta 1. oktoobriks püstitatud elektriühenduseta elamu varustamiseks elektriga, kui taotleja omandis või õiguspärases valduses olev aastaringseks elamiseks sobiv elamu on taotleja alalise elukohana kantud rahvastikuregistrisse hiljemalt 2008. aasta 1. jaanuarist ning elamu oli elektrivõrguga ühendatud, kuid enne 2001. aasta 17. maid elektriühendus isikust olenemata põhjustel katkes, või ei ole kunagi olnud elektrivõrguga ühendatud.“
 
Regionaalministri 16.01.2009 määrus nr 3 terviktekst koos muudatustega, mis jõustusid 12.10.2009, on kättesaadav Riigiteatajas - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13224669
 
 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles