Arhiiv

Uudised
 

Jäätmevedu alates 01.02.2010 (23 oktoober 2009)

Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmeveokonkurss „Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmine Läänemaal: Ridala, Oru, Martna, Risti, Kullamaa, Lihula, Hanila, Nõva ja Vormsi valdadest moodustatud ühes jäätmeveo piirkonnas
 
Konkursi eesmärk oli leida vedaja 9-t omavalitsust hõlmavas ühtses veopiirkonnas segaolmejäätmete, vanapaberi ja kartongi, suurjäätmete ning ohtlike jäätmete kogumiseks. Segaolmejäätmete kogumine toimub minimaalse sagedusega tiheasustusega aladel kord kuus, hajaasustatud aladel kord kvartalis. Ohtlike jäätmete kogumisringid toimuvad kogu veopiirkonnas 1-2 korda aastas. Suurjäätmete veoringid toimuvad ainult ettetellimisel. Vanapaberi ja kartongi kogumine toimub jäätmevaldaja ja vedaja vahel kokkulepitud kohtades graafiku alusel.
 
Konkursil osales kokku kolm pakkujat
AS Jõgeva Elamu, 10254782, Betti Alveri tn 2a 48305 Jõgeva
AS Ragn-Sells, 10306958, Suur-Sõjamäe 50a 11415 Tallinn
AS Veolia Keskkonnateenused, 10814608, Artelli 15 10621 Tallinn
 
Edukaks tunnistati AS Jõgeva Elamu pakkumus. Edukaks tunnistamise ainus hindamiskriteerium oli pakkumiste hind.
 
AS Jõgeva Elamu pakutud ühekordsed konteinerite tühjendushinnad ja muude konkursikomponentide hinnad koos käibemaksuga on järgmised:
 
Konkursi komponent
konteineri maht
hind (kr)
Segaolmejäätmete konteiner
kuni 80 l
 13.10
Segaolmejäätmete konteiner
81-140 l
21.90
Segaolmejäätmete konteiner
141-240 l
35.50
Segaolmejäätmete konteiner
241-370 l
48.70
Segaolmejäätmete konteiner
371-660 l
86.20
Segaolmejäätmete konteiner
661-800 l
101.20
Segaolmejäätmete konteiner
801-1500 l
150.00
Segaolmejäätmete konteiner
1501-2500 l
237.20
Segaolmejäätmete konteiner
2501-4500 l
339.60
Segaolmejäätmete konteiner
4501-32000 l
2709.00
Konteinerivälised jäätmed
m³ 
30.00
Suurjäätmed
m³ 
100.20
Vanapaberi konteiner
kuni 240 l
0.05
Vanapaberi konteiner
241-600 l
0.05
Vanapaberi konteiner
601-2500 l
0.05
Vanapaberi konteiner
2501-4500 l
0.05
Jäätmeveoring
km 
12.00
Tellitav konteiner
m³ 
126.50
Ohtlikud jäätmed
ring 
84 000.00
 
Konkursi võitjaga on sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping tähtajaga 01.02.2010.a. kuni 31.05.2013.a. St, et alates 01.02.2010. a kaotavad kõikide pealkirjas nimetatud omavalitsuste (Hanila vallas alates 01.04.2010 ja Lihula vallas alates 01.05.2010) territooriumitel asuvate jäätmevaldajate senised jäätmeveolepingud kehtivuse ja sõltumata sellest, kas AS Jõgeva Elamu on füüsiliselt jäätmevaldajaga uue lepingu sõlminud või ei ole, muutuvad kõikide üheksa omavalitsuse territooriumil elavad ja/või tegutsevad isikud automaatselt AS Jõgeva Elamu klientideks. St AS Jõgeva Elamul on õigus nõuda kõigilt veopiirkonda jäävatelt jäätmevaldajatelt, keda vallavalitsus ei ole oma korraldusega vabastanud korraldatud jäätmeveost, jäätmekäitluslepingute sõlmimist. Selline momendil kehtivate lepingute automaatne lõppemine ja uute lepingute kehtima hakkamine tuleneb jäätmeseadusest (edaspidi JS) §69 lg 1, mis ütleb, et jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest. AS Jõgeva Elamu korraldatud jäätmeveo jäätmeluba hakkab kehtima lepinguga samal päeval. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud vaid need isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba (JS§69lg41).
 
Vormsi vallas toimub omavalitsuste ühine korraldatud jäätmevedu vaid jäätmete saarelt äraveo osas.
 
Palun kõikidel arvestada asjaolu, et kuna pärast korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamist loetakse kõik veopiirkonnas asuvad isikud korraldatud jäätmeveoga liitunuks, siis keeldumine lepingu sõlmimisest ei vabasta jäätmevaldajat kohustusest tasuda vedajale jäätmeveo eest. Seda isegi juhul, kui jäätmevaldajal puudub konteiner.
 
Korraldatud jäätmevedu ei hõlma jäätmekonteinerite renti st, et igal jäätmevaldajal on õigus rentida konteinerit sellelt ettevõtjalt, kes teeb talle parima pakkumise, samuti on valdajal õigus enesele konteiner osta.
 
Kõikidele seni jäätmeveolepingut omavatele jäätmevaldajatele kehtib järgmine soodustus: Kui AS Jõgeva Elamu veokiga ei saa tühjendada konteinerit, mida senine vedaja sai tühjendada, siis tuleb uuel vedajal see konteiner tasuta samamahulise konteineri vastu välja vahetada. See soodustus ei kehti juhul, kui konteiner on amortiseerunud või soetatud enne 01.09.2004. a ja olnud kasutusest väljas ning nüüd uuesti kasutusse võetud. Soodustus ei kehti nendele jäätmevaldajatele, kel korraldatud jäätmeveo sõlmimise momendiks (so 14.10.2009. a) puudus kehtiv jäätmeveo leping ükskõik millise segaolmejäätmete vedajaga.
 
Erisused korraldatud jäätmeveos: Ühtse jäätmeveo piirkonnaga liitub Hanila vald alates 01.04.2010. a, Lihula vald alates 01.05.2010. a ja Vormsi vald osaleb korraldatud jäätmeveos ainult jäätmete saarelt äraveo osas.
 
Nõuded jäätmemahutitele (väljavõte jäätme-eeskirjast):
(1)               Konteinerid peavad olema terved ja puhtad, neid tuleb regulaarselt pesta. Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmete valdaja, kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.
(2)               Olmejäätmete kogumiseks kasutatavate konteinerite tehnilised tingimused kehtestab iga KOV oma jäätmehoolduseeskirjas.
(3)               Kinnistutel võib kokkuleppel jäätmekäitlejaga kasutada ka teistsuguseid konteinereid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.
(4)               Konteinerid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
(5)               Kuni 800-liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 4 m.  Kuni 240-liitrise käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse see vahemaa jäätmeveolepinguga.
(6)               Ligipääsuteed konteineritele, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, peavad olema piisava kandevõimega, siledad ja vastama jäätmevedaja poolt kehtestatud nõuetele. Teed peavad olema vabad lumest, jääst ja muust transporti takistavast prahist.
(7)               Konteinerite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi valdaja.
(8)               Suuremad kui 800-liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
(9)               Jäätmevedaja vahetumisel ei ole uuel jäätmevedajal õigust nõuda jäätmevaldaja poolt eelmiselt jäätmevedajalt välja ostetud konteineri vahetamist. Väljaostetud konteineri korraldatud jäätmeveoks mittesobimise korral peab uus jäätmevedaja konteineri välja vahetama tasuta.
 
Jäätmeveo minimaalne sagedus kompaktse hoonestusega aladel on üks kord kuus ja hajaasustusega aladel üks kord kvartalis. Informatsiooni selle kohta, kas jäätmevaldaja asub kompaktse hoonestusega alal või ei, saab kohalikust omavalitsusest.
 
Kogu AS Jõgeva Elamu poolt edastatav korraldatud jäätmeveoga seonduv esialgne informatsioon edastatakse klientidele novembri jooksul kirja teel. Küsimustega AS Jõgeva Elamu poole võib pöörduda:
AS Jõgeva Elamu
B.Alveri 2a
48305 JÕGEVA
tel 7766 930
E-R 8.00–17.00Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles