Arhiiv

Uudised
 

Pressiteated (26 märts 2010)

Pressiteade 

Täna, 26.03.2010 kell 15.00 toimus Kullamaa Vallavolikogu istung. Neljanda päevakorrapunktina oli arutusel volituste andmine vallavalitsusele läbirääkimiste pidamiseks Lihula vallaga Lõuna-Läänemaa Ühisgümnaasiumi loomiseks.

Ühehäälselt otsustati anda Kullamaa Vallavalitsusele volitused läbirääkimiste pidamiseks ning dokumentatsiooni ettevalmistamiseks Lihula Gümnaasiumi ja Kullamaa Keskkooli baasil Lõuna- Läänemaa Ühisgümnaasiumi, mis tagaks keskhariduse omandamise nii Lihulas kui Kullamaal, moodustamiseks.

 

 

Edastas

 

Kersti Lipu

vallasekretär

 


 

Kullamaa valla ja Lihula valla pressiteade

 
1. märtsil 2010.a. kohtusid Kullamaal Lihula ja Kullamaa valla tippjuhid Lihula Vallavolikogu esimees Tiina Lobja ja vallavanem  Riho Erismaa ning Kullamaa Vallavolikogu esimees Einar Pärnpuu ja vallavanem Jüri Ott.
Arutati Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse eelnõust lähtuvalt Lihula Gümnaasiumi ja Kullamaa Keskkooli baasil keskhariduse andmise mudelit Lõuna- Läänemaal.
 
Kirjutati alla heade kavatsuste protokoll selle kohta, et alustatakse läbirääkimisi Kullamaa valla ja Lihula valla vahel, loomaks Lihula Gümnaasiumi ja Kullamaa Keskkooli baasil Lõuna- Läänemaa Ühisgümnaasium, mis tagab keskhariduse omandamise nii Lihulas kui Kullamaal.
 
Edastas
 
Kersti Lipu
Kullamaa vallasekretär

Kullamaa Vallavolikogu pressiteade 15.02.2010

 

12.02.2010 kell 16.00 toimus  Kullamaa Vallavolikogu erakorraline istung,  kus oli päevakorras volikogu 21.12.2009 otsuse nr. 19  „Läänemaa Omavalitsuste Liidust väljaastumine“,  kehtetuks tunnistamine. Ettekandjaks oli vallavanem Jüri Ott.                                                                                   

Ettekandja selgitas, et 3. veebruaril 2010 toimunud Läänemaa  Omavalitsuste Päeval  tehti Kullamaa vallale osalejate poolt konsensuslik ettepanek  LOVL-st mitte välja astuda.

Arutelul tunnustasid volikogu liikmed volikogu esimehe Einar Pärnpuu,  naabervalla Lihula volikogu esinaise Tiina Lobja, omavalitsusliidu endise juhi  Hanila vallavanem Arno Peksari ja maavanem Neeme Suure panust eelnevatel läbirääkimistel Läänemaa omavalitsuste ühtsuse ja koostöövõime säilitamiseks.  Tänaseks on koostöös Siseministeeriumiga saavutatud kokkulepe KOIT kava kaudu rahastamise tagamiseks ka Kullamaa huvikeskuse Goldenbeck väljaehitamiseks. Samuti aktsepteeris  omavalitsuste päev  Kullamaa valla ettepanekut liidu aukohtu moodustamiseks.  Volikogu liikmed tunnustasid ka ajalehte Lääne Elu probleemi tasakaalustatud ja laiapõhjalise kajastamise eest.

Omavalitsusliidule on valitud uus juht Ülle Erman, kes rõhutas valimistel, et liit peab olema rohkem nähtav ja omavalitsused peaksid läbi liidu tegema koostööd. Asetäitjateks valiti Lihula vallavanem Riho Erismaa,  Kullamaa vallavanem Jüri Ott ja Haapsalu volikogu esimees Jaanus  Karilaid, mis tagab maakonna tasakaalustatud esindatuse omavalitsusliidu juhatuses.

Volikogu istungil rõhutas volikogu esimees Einar Pärnpuu, et  Kullamaa on leidnud alati, et liit vajab ühtsust, kuid see ühtsus peab olema prioriteetsetel alustel. 

Arutelu lõppedes võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu ühehäälse otsuse tunnistada kehtetuks volikogu 21.12.2009 otsus nr. 19  Läänemaa Omavalitsuste Liidust väljaastumise kohta.

Teises päevakorrapunktis kiitis volikogu ühehäälselt heaks volikogu esimehe  Einar Pärnpuu ettepaneku nimetada Kullamaa valla esindajaks  LOVL eestseisuses  vallavanem  Jüri Ott.


Edastas

 

Kersti Lipu
vallasekretär


Kullamaa Vallavolikogu pressiteade 22. detsember 2009.a.
 
21. detsembril 2009 toimunud istungil otsustas Kullamaa Vallavolikogu astuda välja Läänemaa Omavalitsuste Liidust.
 
Istungil viibis 11-nest  liikmest 10. Otsuse poolt hääletas 7 liiget (Einar Pärnpuu, Arvo Riisalu, Hannes Smitt, Hannes Kuuser, Rita Saviir, Inge Matteus, Tiia Topper.) Erapooletuks jäid Marek Topper, Harry Loorits ja Jaanus Ratas. Haiguse tõttu puudus Kristel Jammer.
 
Väljaastumise ajendiks sai koostöötahte puudumine omavalitsusliidus, mis väljendub mitmete eelnevalt kokkulepitud projektide rahastamise mitterealiseerumises kokkulepitud mahus, tekkinud usaldamatuse ja mittemõistmise õhkkonnas.
 
Eelnevatest koostöökokkulepetest tuleb negatiivsena ära märkida Kullamaa valla jaoks äärmiselt olulise projekti, Kullamaa noortekeskuse, ehitamise KOIT kavast rahastamise ümbermängimine väga segastel asjaoludel.
 
Nördimust tekitab ka Kullamaa valla ja redaktsioonikomisjoni poolt tehtud LOVL põhikirja muudatusettepaneku mittearvestamine. Aukohtu moodustamise ettepanek hääletati maha, kuigi enamus (24) oli poolt, vähemus ei aktsepteerinud enamuse soovi. See näitab, et LOVL-s ei ole koostöövalmidust ja arusaamist aumehelikust asjaajamisest.
 
Äärmiselt negatiivse asjaoluna tuli aasta lõpus ilmsiks terve aasta kestnud kuluka projekti „Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmeveokonkurss“ korraldamise lõpptulemus, mille kohaselt konkursi võitnud firma, AS Jõgeva Elamu, loobus lepingust. See seab omavalitsused täna väga keerulisse situatsiooni ühe oma põhiülesande, jäätmehoolduse, korraldamisel. Sellest nähtub, et omavalitsusliit ei suuda ette valmistada ja ellu viia temale valdade poolt usaldatud ja rahastatud põhikirjaliselt ettenähtud ülesandeid.
 
Kullamaa vald, EMOL-i liikmena, on jätkuvalt avatud koostööle kõigi valdadega ja omavalitsusliiduga ning on nõus osalema ülemaakonnalistes projektides omaosalusega vastavalt  osaluse määrale.
 
Kullamaa Vallavolikogu loodab, et Läänemaa Omavalitsuste Liit teeb tekkinud olukorrast omad järeldused, kuna on informatsiooni, et ka teised omavalitsused kaaluvad Kullamaaga sarnast otsust. Oleme seisukohal, et koostöö valdade vahel on äärmiselt oluline, kuid see peaks toimuma uuel organisatsioonilisel ja eetilisel tasandil.
 
Kauneid jõule ja jätkuvat koostööd uuel aastal!
 
Edastas
 
Kersti Lipu
vallasekretär

Tagasi


Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles