Arhiiv

Uudised
 

PRIA toetus (20 märts 2012)

Poolloodusliku koosluse (PLK) hooldamise toetus

Toetuse eesmärgiks on läbi maade hooldamise säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit.

 

Poollooduslikud kooslused (PLK-d) on puisniidud, puiskarjamaad, rannaniidud, lamminiidud, soostunud ja sooniidud, loopealsed, kadastikud, nõmmed ja aruniidud. 

Toetuse määr ühe hektari puisniidu hooldamise eest on 238,07 €/ha, kõigi ülejäänud niitude hooldamise eest 185,98 €/ha hektari eest. Toetusel on 5-aastane kohustusperiood, mida saab kohustuse teisele hooldajale üleandmisel ka varem lõpetada.

 

Toetust võib taotleda füüsiline, juriidiline isik, seltsing ja muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes ei taotle sama maatüki kohta teisi pindalapõhiseid toetusi.

 

Toetusõiguslik niit peab asuma Natura 2000 võrgustikku arvatud alal ja olema kantud keskkonnaregistrisse. Võimalik tutvuda Maaameti kaardiserveris http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html (Natura metsatoetuste all). Toetust saab taotleda koosluse kohta, mis on vähemalt 0,10 hektari suurune. Ala PEAB olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ning visuaalselt tuvastatava piiriga. Poollooduslikul kooslusel on keelatud loomade lisasöötmine va soolade ja mineraalide andmine.

 

PLK peab olema vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit niidetud ja niide koristatud või karjatatud.  Niitmine peab olema tehtud keskelt-lahku või servast serva meetodil. Niitmine  ei ole poollooduslikul kooslusel üldjuhul lubatud enne 10. juulit. Niitmiseks varasema või hilisema kuupäeva seadmine sõltub kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas sätestatud kuupäevadest.

Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on eelnevalt niidetud ja niide koristatud.

 

PLK hooldamise toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 2.-21. maini 2012. aastal. Pärast seda on võimalik esitada hilinenud taotlusi 1 kuu jooksul. Sellisel juhul vähendatakse taotlejale makstavat toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1%. Pärast 15. juunit PRIA-le esitatud või postitatud taotlusi menetlusse ei võeta ja toetust välja ei maksta, kuid võetud kohustus niitu hooldada säilib.

 

PLK hooldamise toetuse taotlemiseks peab taotleja PRIA-le esitama:

     

·         Pindalatoetuste taotluse (vorm PT50)

·         Keskkonnaameti poolt kinnitatud poollooduslike koosluste loetelu  (vorm MT68);

·         Keskkonnaameti poolt kinnitatud poollooduslike koosluste kaardi, millele toetust taotletakse;

·         Vormikohase kinnituse 5.a. kohustuse võtmise kohta

 

Taotlusele ja poollooduslike koosluste kaardile on võimalik saada Keskkonnaameti kinnitusi Läänemaal Keskkonnaameti Penijõe kontoris 2. aprillist kuni 20. maini. Kokkulepitud päevadel ka Haapsalus ja Vormsis.

 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 25. jaanuariks. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole  hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 30. juuniks.

 

Keskkonnaamet võtab vastu ka loodushoiutoetuse taotlusi poollooduslike koosluste taastamistöödeks ja karjaaedade tegemiseks, samuti hooldamistöödeks kaitse- ja hoiualadel või püsielupaikades väljaspool Natura 2000 võrgustiku alasid. Taotluste esitamise aeg 2. aprillist kuni 10. maini.

 

Täpsemat infot on võimalik küsida Keskkonnaameti maahoolduse spetsialistidelt Kaie Kattai’lt ja Mihkel Tiido’lt 472 4227.Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles